Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Konačnm prijedlogu zakona izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, drugo čitanje P. Z. E. br. 697

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 32. sjednici održanoj 22. travnja 2015. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, P.Z.E. br. 697 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. ožujka 2015. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

Uvodno je predstavnica Ministarstva pravosuđa predstavila razlike u Konačnom prijedlogu zakona u odnosu na tekst Prijedloga zakona koji je bio u prvom čitanju u Hrvatskome saboru koje su nastale kao posljedica uvažavanja prijedloga i mišljenja između ostalog i Odbora za ravnopravnost spolova. Naime, člankom 49. Konačnog prijedloga zakona predlaže se propisivanje novog kaznenog djela – nasilja u obitelji (članak 179.a Kaznenog zakona), umjesto kaznenog djela psihičkog nasilja u obitelji, kako je to predloženo Prijedlogom zakona. Ovime je prihvaćena primjedba iznesena u raspravi pred Odborom za ravnopravnost spolova da se nasilje u obitelji propiše kao samostalno kazneno djelo. Prema Konačnom prijedlogu Zakona, kazneno djelo nasilja u obitelji je kazneno djelo koje čini član obitelji koji teško krši propise o zaštiti od nasilja u obitelji i time kod žrtve izazove osjećaj straha za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je dovede u ponižavajući položaj. Ovakvo rješenje omogućava jasno razgraničenje kaznenog djela od prekršaja, budući da se za postojanje ovog kaznenog djela zahtijeva veća kriminalna količina, koja pretpostavlja kumulativno ispunjenje sljedećih pretpostavki: teško kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji te prouzročenje teže posljedice (izazivanje straha za sigurnost člana obitelji ili njoj bliske osobe ili dovođenje u ponižavajući položaj).  

Uvažavajući koncept kvalificiranih oblika određenih kaznenih ukoliko su ista počinjena prema bliskoj osobi, predlaže se supsidijaritet novog kaznenog djela nasilja u obitelji tj. propisuje se da će isto doći u obzir ukoliko takvim ponašanjem nije počinjeno „neko drugo (teže) kazneno djelo“.  

Nadalje, u članku 72. Konačnog prijedloga zakona (članak 323.a Kaznenog zakona - Nasilničko ponašanje) prihvaćen je prijedlog Odbora za ravnopravnost spolova i prijedlozi zastupnika sa sjednice Hrvatskoga sabora da se kazneno djelo nasilničkog ponašanja, koje je bilo propisano u „starom“ Kaznenom zakonu ponovno propiše kao kazneno djelo.  

U raspravi koja je uslijedila pozdravljeno je uvažavanje mišljenja i prijedloga iznesenih u raspravi Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona u prvom čitanju, posebno ponovno propisivanje nasilja u obitelji kao samostalnog kaznenog djela. Vanjska članica Odbora iznijela je primjedbe vezane uz definiranje kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka te podsjetila na prijedlog održavanja tematske sjednice Odbora posvećene problematici spolnog nasilja.

U raspravi su sudjelovali Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te predstavnice Autonomne ženske kuće Zagreb, Centra za žene žrtve rata ROSA i Mreže NVO-a za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama PETRA, Lezbijske grupe Kontra, koji su predložene promjene Zakona načelno pozdravili uz određene dodatne prijedloge. Udruga Žena Romkinja Hrvatske Bolja Budućnost te Srpski demokratski forum dostavili su Odboru pisane primjedbe.

Predložena je drugačija zakonska definicija novouvedenog kaznenog djela nasilja u obitelji koja uključuje sve oblike nasilja. Također se predlaže propisivanje veće kazne za počinitelja nasilja u obitelji. Iznesen je i prijedlog preoblikovanja kaznenog djela silovanja na način da osnovni oblik počinjenja bude spolni odnošaj bez pristanka, te uvođenje kaznene odgovornosti korisnika spolnih usluga uz naplatu, bez obzira je li morao ili mogao znati za okolnosti pod kojima je osoba ušla u prostituciju. Pozdravljeno je vraćanje u Kazneni zakon kaznenog djela nasilničkog ponašanja, uz prijedlog da nasilničko ponašanje počinjeno u grupi ili prema većem broju osoba ili ako je počinjeno iz mržnje, postane kvalificirani oblik toga kaznenog djela.

Nakon provedene rasprave članovi i članice Odbora jednoglasno (8 glasova za) su odlučili Hrvatskom saboru predložiti da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona P.Z.E. br. 697

Za izvjestiteljice na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Nansi Tireli, predsjednicu Odbora i Sonju König, potpredsjednicu Odbora.

 

Potpredsjednica Odbora
     

     Sonja König