7. sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je: 

- Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
1. PRIVREMENI PODACI MINISTARSTVA FINANCIJA O IZVRŠENJU PRIHODA I RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2014., SA USPOREDBOM SA 2013. GODINOM;
2. RAZNO