Izvješće o radu Odbora za ravnopravnost spolova - 4. saziv Hrvatskog sabora (2001.-2003.)

IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - 4. SAZIV HRVATSKOGA SABORA (2001.-2003.)

1. sjednica Odbora
- održana 1. ožujka 2001. godine
2 točke dnevnog reda: 
1. Konstituiranje Odbora
2. Dogovor o organizaciji tematske sjednice povodom Međunarodnog dana žena zajedno s Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

2. sjednica Odbora - tematska sjednica
- održana 6. ožujka 2001. godina zajedno s Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te Pododborom za ljudska prava
1 točka dnevnog reda:
1. Zaštita prava žena u Republici Hrvatskoj 

3. sjednica Odbora
- održana 21. ožujka 2001. godine
2 točke dnevnog reda:
1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (PZ br. 237 – prvo čitanje)
2. Prijedlog zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (PZ br. 234 – prvo čitanje)

4. sjednica Odbora
- održana 4. travnja 2001. godine
1 točka dnevnog reda:
1. Konačni prijedlog zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (PZ br. 234 – drugo čitanje)

5. sjednica Odbora
- održana 22. i 23. svibnja 2001. godine
1 točka dnevnog reda:
1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona (PZ br. 259 – prvo čitanje)

Zaključak Odbora
«Obvezuje se nadležno ministarstvo da u što kraćem vremenu utvrdi mogućnost osnivanja odjela za obiteljsko pravo pri postojećim sudovima te da pristupi izradi posebnog Zakona o sprečavanju nasilja u obitelji.»

NA 12. SJEDNICI HRVATSKI SABOR JE DONIO SUKLADNO PRIJEDLOGU KLUBA ZASTUPNIKA SDP-A SLJEDEĆI ZAKLJUČAK: 
«Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do drugog čitanja pripremi i u saborsku proceduru uputi potrebne izmjene svih zakona kako bi se omogućilo formiranje posebnih odjela pri sudovima, koji bi se bavili obiteljsko-pravnim odnosima i tako osiguralo premiještanje dijela ovlasti Centara za socijalnu skrb u sudbeno odlučivanje.
Također, obvezuje se Vlada da iznađe prijedlog zakonskog rješenja kojim bi se osiguralo trenutačno udaljenje osobe koja se nasilnički ponaša u obitelji.»

U DONESENOM ZAKLJUČKU IMPLEMENTIRAN JE I PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA.

Predloženi Prijedlog zakona nikada nije upućen u drugo čitanje.

6. sjednica Odbora
- održana 14. lipnja 2001. godine
1 točka dnevnog reda:
1. Prijedlog nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova

7. sjednica Odbora
- održana 26. i 27. lipnja 2001. godine
2 točke dnevnog reda:
1. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (PZ br. 237 – drugo čitanje)
2. Prijedlog zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (PZ br. 295 – prvo čitanje)

8. sjednica Odbora
- održana 18. listopada 2001. godine
1 točka dnevnog reda:
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora

Zaključak Odbora
«Predlaže se Predsjedništvu Hrvatskoga sabora da hitno pokrene raspravu koja bi rezultirala donošenjem Kodeksa o etičkom ponašanju zastupnika kako to predviđa članak 18. stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora.»

NA 18. SJEDNICI HRVATSKI SABOR NIJE PRIHVATIO ZAKLJUČAK ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA.

AMANDMAN I.

Na članak 9. predloženih izmjena a koji se odnosi na članak 32. predlažemo u članku 32. Poslovnika da se podstavak 14. mijenja i glasi:
«Na prijedlog klubova zastupnika određuje se sastav privremenih izaslanstava Sabora u posjeti stranim predstavničkim tijelima i organizacijama tako da u pravilu odgovaraju stranačkom sastavu Sabora, poštivaju ravnomjernu zastupljenost oba spola, te sukladno programu posjeta uključuju članove odgovarajućih saborskih odbora.»
Predlažemo da se podstavak 15. istog članka mijenja i da glasi: 
«određuje sastav privremenog izaslanstva u slučaju kad je u inozemstvo pozvan kao predsjednik Sabora poštivajući ravnomjernu zastupljenost oba spola.»
Predlažemo da se podstavak 16. istog članka mijenja i glasi:
«određuje predstavnike Sabora u svečanim i drugim prigodama, poštivajući ravnomjernu zastupljenost oba spola.»

AMANDMAN ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA PRIHVAĆEN JE U MODIFICIRANOM OBLIKU.

9. sjednica Odbora
- održana 23. listopada 2001. godine
1 točka dnevnog reda:
1. Prijedlog zakona o obrani (PZ br. 344 – prvo čitanje)

10. sjednica Odbora
- održana 22. studenoga 2001. godine
3 točke dnevnog reda:
1. Konačni prijedlog Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, s Programom provedbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001.-2005. godine
2. Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu
3. Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu

11. sjednica Odbora - Okrugli stol pod nazivom «Nasilje – o čemu pričaš»
- održana 19. studenoga 2001. godine
Iz rasprave i rada u radnim skupinama proizišli su prijedlozi kako se nositi s nasiljem i može li se nasilje eliminirati ili barem utjecati na njegovo smanjenje kako slijedi:

PRIJEDLOZI INSTITUCIJA
1. izraditi strategiju koja će uključiti sve državne institucije u rješavanje ovog problema
2. stroža zatvorska regulativa nasilja
3. uvođenje zakonskih odredbi o izdvajanju nasilnika iz obitelji
4. ubrzavanje sudskih procesa i davanje prednosti slučajevima nasilja u obitelji
5. suradnja vladinih i nevladinih udruga
6. razvijati preventivno djelovanje
7. pojačati postpenalne mjere – psihološko liječenje nasilnika
8. obiteljski zakon – noćni izlasci, više sadržaja-manje zabrana 
Vlada i pravosuđe
9. psihološka pomoć i psihijatrijsko savjetovanje za žrtve zlostavljača
10. popularizacija raznih državnih institucija
11. formiranje centara za prihvat izdvojenih zlostavljača obitelji i pojačavanje kapaciteta centara za žrtve 
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
12. dodatna osnovnoškolska edukacija djece o spolnosti, samozaštiti
13. pojačati ulogu školskog psihologa
14. uvesti obvezni kolegij na fakultete o zlostavljanju unutar obitelji (posebno na one gdje stručnjaci rade s djecom)
15. pojačati odgojnu funkciju škole
16. pojačati suradnju škole i roditelja
17. uvođenje poglavlja o ljudskim pravima u odgovarajuće predmete 
Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo znanosti i tehnologije
18. razvijati povjerenje između policije i građana
19. stvarati okruženje koje će poticati građane da reagiraju na nasilje Ministarstvo unutarnjih poslova
20. popularizacija problema i edukacija javnosti kroz neke alternativne metode (npr. S.O.S. linija za djecu žrtve nasilja)
21. edukacija službenika koji rade s djecom
22. osnovati centre za djecu i mladež
23. pojačati građanske inicijative
24. educiranje policije
25. jaka medijska kampanja
26. skupljanje novčanih sredstava za razne akcije
27. osigurati mogućnost postavljanja anonimnih upita
28. oformiti centar za krizna stanja – koji će imati lako pamtljiv broj, dovoljan broj stručnjaka
29. razviti mrežu volontera među mladima
30. raditi na njihovom informiranju i educiranju 
vladine i nevladine udruge

12. sjednica Odbora
- održana 16. siječnja 2002. godine
1 točka dnevnog reda:
1. Konačni prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 

Odbor je predložio Hrvatskome saboru donošenje Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva uz sljedeće amandmane:

AMANDMAN I.
U članku 6. iza točke 13. dodati točku 14. koja glasi:
«14. Promicanje i poticanje razvoja ženskog poduzetništva»
Točka 14. postaje točka 15.
AMANDMAN II.
U članku 14. stavku 2. dodati točku 13. koja glasi:
«13. Promicanje i poticanje razvoja ženskog poduzetništva»
Točka 13. postaje točka 14.

Obrazloženje
Republika Hrvatska ima obvezu izvješćivati Vijeće Europe i Ujedinjene Narode o učinjenom na planu ostvarivanja ravnopravnosti spolova. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU također povlači nužna usklađivanja hrvatskog zakonodavstva na ovom području. Europska komisija je predložila niz mjera i aktivnosti s ciljem razvoja ženskog poduzetnišva s obzirom na specifičnosti takvog poduzetništva.
Europa i svijet, već dugo vremena ne svrstava žene u tzv. «ranjivu skupinu» stavnovništva kao što navodi predlagatelj u obrazloženju, te bi prihvaćanje ovakvog obrazloženja značilo i značajno zaostajanje Hrvatske na području u kojem su europske zemlje postigle značajne rezultate. Od 18. mil. srednjih i malih poduzetnika zemalja članica Europske unije, njih 20-30% su žene. Trećinu svih novih tvrtki osnovale su žene, a one su pridonijele stvaranju novih poslova u Europi u omjeru oko 21% što je značajno s obzirom da preko 70% novih poslova otvaraju mali i srednji poduzetnici.
Nažalost, Hrvatska još uvijek nema prilagođene instrumente koji bi omogućili praćenje ovakvih podataka i kod nas, što će se morati promijeniti, ali su žene u dosadašnjem sudjelovanju u gospodarskom životu pokazale da su itekako zainteresirane za ovo područje te da mogu kvalitetno odgovoriti na izazove upravljanja gospodarskim subjektima.

NA 20. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA NAKON OBRAZLOŽENJA PREDLAGATELJA ODBOR JE ODUSTAO OD AMANDMANA JER SU U PREDLOŽENIM AMANDMANIMA VLADE BILI IMPLEMENTIRANI I AMANDMANI ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA.

13. sjednica Odbora
- održana 19. veljače 2002. godine
2 točke dnevnog reda:
1. Konačni prijedlog Zakona o obrani (PZ br. 344 – drugo čitanje) – odgođena rasprava kako bi se Prijedlog zakona raspravljao zajedno s tzv. «obrambenim paketom zakona»
2. Godišnji program provedbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova

14. sjednica Odbora – tematska sjednica
- održana 5. ožujka 2002. godine u Rijeci – zajednička sjednica Odbora za ravnopravnost spolova s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Istarske županije i Odborom za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije 
1 točka dnevnog reda:
1. Sudjelovanje žena na lokalnim razinama vlasti i odlučivanja

15. sjednica Odbora
- održana 12. ožujka 2002. godine
3 točke dnevnog reda:
1. Konačni prijedlog Zakona o obrani (PZ br. 344 – drugo čitanje)
2. Konačni prijedlog Zakona o službi u oružanim snagama (PZ br. 438 – drugo čitanje)
3. Konačni prijedlog Strategije nacionalne sigurnosti – drugo čitanje

1. točka – Konačni prijedlog Zakona o obrani
Odbor je predložio Hrvatskome saboru donošenje Zakona o obrani uz sljedeće amandmane:

AMANDMAN I.
U članku 10. iza točke 19. dodati novu točku 20. koja glasi:
«20. planiranje, organiziranje i provedba programa stalnog obrazovanja u svezi razvoja nacionalne, spolne i vjerske ravnopravnosti i razumijevanja u sustavu Oružanih snaga»
Točka 20. postaje točka 21.

Obrazloženje
Kontinuirano obrazovanje s ciljem razvijanja tolerancije i uzajamnog uvažavanja kako na vjerskoj, tako i na nacionalnoj i spolnoj razini, temeljni je preduvjet demokratskog razvoja oružanih snaga, ali i ukupne demokratizacije društva.

NA 20. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA AMANDMAN I. NIJE PRIHVAĆEN. 

AMANDMAN II.
U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:
«U sastavu Kadrovskog savjeta ustrojava se Odbor za ravnopravnost spolova sa zadaćom ostvarivanja ravnopravnog tretmana i statusa te omogućavanja jednakog pristupa i jednakih mogućnosti pripadnicima obaju spolova.»

Obrazloženje
Odbor je mišljenja da se zadaće Odbora za ravnopravnost spolova ustrojenog unutar Kadravskog savjeta Ministarstva obrane ne mogu svesti samo na područje napredovanja pripadnika Oružanih snaga, već ih je potrebno proširiti na ukupnu problematiku ravnopravnosti spolova.

NA 20. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA AMANDMAN II. JE PRIHVAĆEN.

2. točka - Konačni prijedlog Zakona o službi u oružanim snagama

Odbor je predložio Hrvatskome saboru donošenje Zakona o službi u Oružanim snagama uz sljedeće amandmane:

AMANDMAN I.
U članku 58. alineji 14. iza riječi «odnosno» dodaju se «postupak koji se».

NA 20. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA AMANDMAN JE PRIHVAĆEN.

3. točka – Konačni prijedlog Strategije nacionalne sigurnosti

Odbor je predložio Hrvatskome saboru donošenje Strategije nacionalne sigurnosti uz sljedeće amandmane:


AMANDMAN I.
U točci 15. iza riječi «Nacionalna ravnopravnost» dodati riječi «i ravnopravnost spolova»

Obrazloženje
Navedena izmjena sukladna je članku 3. Ustava Republike Hrvatske.

AMANDMAN II.
U točci 33. rečenica 
«Kao značajan sigurnosni rizik treba istaknuti i problem krijumčarenja oružjem, opojnim drogama te ilegalne migracije.» 
mijenja se i glasi:
«Kao značajan sigurnosni rizik treba istaknuti i problem krijumčarenja oružjem, opojnim drogama, ilegalne migracije te trgovina ljudima, osobito ženama i djecom.»

Obrazloženje
Iako je teško pratiti podatke vezane uz trgovinu ljudima s obzirom da je riječ o iznimno organiziranom podzemlju, procjene trgovine ženama i djecom na svjetskoj razini se kreću od 700.000 do 2 milijuna, dok se isto tako bilježi rast trgovine iz Centralne i Istočne Europe u EU – procjena je da se godišnje oko 120.000 žena i djece prošverca u zapadnoeuropske zemlje.
Žene su u sklopu trgovine ljudima posebno ranjiva skupina uslijed feminizacije siromaštva, spolne diskriminacije, nedostatnog obrazovanja i vrlo uskog područja rada u zemljama iz kojih dolaze.

AMANDMAN III.
U točki 57. iza riječi «trgovine ljudima» dodati riječi «osobito ženama i djecom»

NA 20. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA SVI AMANDMANI SU PRIHVAĆENI.

16. sjednica Odbora
- održana 16. svibnja 2002. godine
1 točka dnevnog reda:
1. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (PZ br. 460 – drugo čitanje)
2. Imenovanje predstavnice parlamenta u Radnu skupinu za jednakost spolova u okviru Pakta o stabilnosti

Zaključak Odbora
Odbor je jednoglasno predložio predsjednicu Odbora Gordanu Sobol za predstavnicu Hrvatskoga sabora u Centru za ravnopravnost spolova.

17. sjednica Odbora – tematska sjednica
- održana 21. svibnja 2002. godine
2 točka dnevnog reda:
1. Podržavanje kampanje «Žene za zdravlje – zdravlje za sve»
2. Predlaganje predsjednice Odbora, Gordane Sobol za predstavnicu Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u Nacionalni odbor za suzbijanje trgovine ljudima

Zaključak Odbora s tematske rasprave
Po završetku rasprave Odbor za ravnopravnost spolova predložio je Ministarstvu zdravstva sljedeće zaključke:
1. Podržava se prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju, u kojem će u čl. 17. st. 2. točki 1. alineja 5. iza riječi «porod» biti nadopunjena riječima «te drugim zdravstvenim potrebama žena i ranim otkrivanjem raka»;
2. Prilikom predlaganja izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predvidjeti izmjenu čl. 20. na način da se doda novi stavak koji glasi: «Ginekolog je obvezan jednom godišnje pozvati osiguranice na preventivni sistematski pregled koji uključuje i pregled dojki.»;
3. Podržava se prijedlog za izradu Preventivnog programa i mjera za sustavno suzbijanje svih malignih oboljenja kod žena.

S obzirom da se Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju nalazi u saborskoj proceduri, te da je u pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti slobodno smo iznijeti Prijedloge Odbora.

Gospođa Gordana Sobol, predsjednica Odbora, imenovana je ministricom u Vladi Republike Hrvatske 30. srpnja 2002. godine.
Gospođa Milanka Opačić imenovana je predsjednicom Odbora za ravnopravnost spolova 20. studenog 2002. godine.

18. sjednica Odbora
- održana 20. i u nastavku 22. siječnja 2003. 
2 točke dnevnog reda:
1. Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (PZ br. 598 – prvo čitanje)
2. Prijedlog Zakona o obitelji, braku i izvanbračnim zajednicama (PZ br. 597 – prvo čitanje)

19. sjednica Odbora
- održana 24. veljače 2003.
2 točke dnevnog reda:
1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (PZE br. 641 – prvo čitanje)
2. Razno

2. točka - Razno
Imenovanje Milanke Opačić, predsjednice Odbora, u Radnu skupinu za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja nad ženama i imenovanje Milanke Opačić, predsjednice Odbora, kao predstavnice Odbora u Radnu skupinu za ravnopravnost spolova Pakta o stabilnosti.

20. sjednica Odbora
- održana 10. ožujka 2003. godine
2 točke dnevnog reda:
1. Izvješće o stanju reforme zdravstva od 2000. - 2003. godine, s prikazom aktualnog stanja u zdravstvu
2. Prijedlog Zakona o zdravstavenoj zaštiti (PZE br. 663 – prvo čitanje)

21. sjednica Odbora – tematska sjednica
- održana 26. svibnja 2003. zajedno s Odborom za gospodarstvo, razvoj i obnovu
1 točka dnevnog reda:
1. Razvoj ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

22. sjednica Odbora
- održana 22. svibnja 2003. godine 
2 točke dnevnog reda:
1. Prijedlog Zakona o sestrinstvu (PZ br. 715 – prvo čitanje)
2. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (PZ br. 588 – drugo čitanje)

2. točka – Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Odbor je predložio Hrvatskome saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona uz sljedeći amandman:

AMANDMAN I.
U članku 64. stavku 1. riječi «od jedne do deset godina» 
zamjenjuju se riječima «od tri do deset godina»
Obrazloženje
Odredba se usklađuje s Konvencijom UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta, te Protokola za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje krijumčarenja ljudi, posebice žena i djece (NN br. 14/2002).

NA 33. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA JE ODUSTAO OD PREDLOŽENOG AMANDMANA JER JE AMANDMAN IMPLEMENTIRAN U VLADINOM AMANDMANU NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA.

23. sjednica Odbora
- održana 24. i 27. lipnja 2003. godine
2 točke dnevnog reda:
1. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (PZE br. 641 – drugo čitanje)
2. Predlaganje Milanke Opačić, predsjednice Odbora, za predstavnicu Odbora za ravnopravnost spolova u Ministarstvo rada i socijalne skrbi u Radnu grupu za izradu Nacionalnog akcijskog plana za zapošljavanje

24. sjednica Odbora
- održana 7. srpnja 2003. godine
4 točke dnevnog reda:
1. Prijedlog Zakona o ravnopravnosti spolova, s Konačnim prijedlogom Zakona (PZE br. 753 – prvo i drugo čitanje – hitni postupak)
2. Prijedlog Zakona o istospolnim zajednicama, s Konačnim prijedlogom Zakona (PZ br. 754 – prvo i drugo čitanje – hitni postupak)
3. Konačni prijedlog Obiteljskog zakona (PZ br. 597 – drugo čitanje)
4. Konačni prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (PZ br. 598 – drugo čitanje)

Rasprava o 4. točki Konačni prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (PZ br. 598 – drugo čitanje) provedena je na 24. sjednici, a utvrđivanje amandmana odgođeno je za 25. sjednicu.

1. točka - Prijedlog Zakona o ravnopravnosti spolova

Odbor je predložio novu glavu II. uz amandmane kako slijedi:

AMANDMAN I.
Glava “2. koordinator u tijelima državne uprave” iz dosadašnjeg čl. 19. mijenje se i u 26. članku glasi:
“3. koordinator/ica u tijelima državne uprave
dosadašnji članak 19. postaje čl. 26., a iznad novog čl. 19. dodaju se riječi:
2. pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova
novi članak 19. glasi:
“ (1) pravobranitelja/icu za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu pravobranitelj/ica) imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.
(2) pravobranitelj/ica ima zamjenika/cu koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog pravobranitelja/ice
(3) pravobranitelj/ica i njegov/njezin zamjenik/ica dužnosnici su Republike Hrvatske, imenuju se na vrijeme od 8 godina i mogu biti ponovno imenovani.
(4) pravobranitelj/ica i njegov/njezin zamjenik/ca moraju biti različitog spola, a jedan/na od njih mora biti diplomirani pravnik/ica.
(5) za pravobranitelja/icu i njegovog/njezinog zamjenika/icu može biti imenovan hrvatski državljanin/ka koji ima visoku stručnu spremu i koji je osobnim zalaganjem poznat javnosti u području zaštite ljudskih prava.”

AMANDMAN II.
dosadašnji čl. 20. postaje čl. 27. a čl. 20. glasi:
“pravobranitelj/ica i njegov/njezin zamjenik/ica bit će razriješeni dužnosti prije istjeka vremena na koje su imenovani u slučaju:
1. vlastitog zahtjeva,
2. gubitka hrvatskog državljanstva,
3. trajnog gubitka sposobnosti za obnašanje dužnosti,
4. pravomoćne osude za kazneno djelo, ili
5. neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu ili nezakonitog, nepravodobnog ili nestručnog obavljanja svoje dužnosti.”
a dosadašnja glava 3. “sudska zaštita” postaje glava 4. iznad čl. 27.

AMANDMAN III.
dosadašnji čl. 21. postaje čl. 28. , a čl. 21. glasi:
(1) pravobranitelj/ica djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje ovoga Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova i najmanje jednom godišnje izvješćuje Hrvatski sabor.
(2) pravobranitelj/ica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili grupama pojedinaca koje su počinila tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.
(3) svatko se može obratiti pravobranitelju/ici zbog povreda odredbi ovoga Zakona bez obzira da li je neposredno oštećen, osim ako se oštećena strana tome izrijekom protivi.
dosadašnja glava 10. “osiguranje sredstava” iznad dosadašnjeg čl. 21. postaje glava čl. 28.

AMANDMAN IV.
dosadašnji članak 22. postaje čl. 29. a čl. 22. glasi:
(1) u obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke.
(2) pravobranitelj/ica je ovlašten/a od tijela iz čl. 21. st. 2. tražiti izvješća, a u slučaju neudovoljavanja zahtjeva, pravobraniteljica može tražiti provođenje nadzora od tijela koje obavlja nadzor nad njihovim radom.
(3) ako u obavljanju poslova pravobranitelj/ica sazna za povredu odredbi ovoga Zakona s elementima kaznenog djela podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
dosadašnja glava XI: “kaznene odredbe” postavje glavom iznad članka 29.

AMANDMAN V.
dosadašnji članak 23. postaje čl. 30. a članak 23. glasi:
(1) pravobranitelj/ica ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa ako ocijeni da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova.
(2) ako pravobranitelj/ica utvrdi da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova zbog neusklađenosti propisa s ovim Zakonom, predložit će pokretanje postupka izmjene takvog propisa.
(3) pravobranitelj/ica u obavljanju sviojih poslova može zatražiti stručnu pomoć znanstvenih i stručnih osoba i institucija.
dosadašnja glava XII. “prijelazne i završne odredbe” postaje glavom iznad čl. 30.

AMANDMAN VI.
čl. 24. postaje čl. 31, a čl. 24. glasi:
(4) državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, pravnim osobama u pretežitom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne i fizičke osobe, dužne su pravobranitelju/ici dati sve potrebne informacije i omogućiti uvid u dokumentaciju bez obzira na stupanj tajnosti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
(5) pravobranitelj/ica i osobe zaposlene u njegovom/njezinom uredu, dužni su podatke za koje su saznali u obavljanju poslova čuvati kao službenu tajnu.

AMANDMAN VII.
čl. 25. postaje čl. 32., a č.. 25. glasi:
(6) pravobranitelj/ica donosi poslovnik o svom radu kojim se uređuje način i organizacija rada, unutarnji ustroj stručne službe, te druga pitanja značajna za obavljanje poslova pravobranitelja/ice.
(7) poslovnik o radu iz st. 1. potvrđuje Hrvatski sabor.

Obrazloženje
uz amandmane I.-VII.

Pravobranitelja/icu imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vladr RH, dok zamjenika/cu imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog pravobranitelja/ice, te se imenuju na vrijeme od osam godina i mogu biti ponovno izabrani. Pravobranitelj/ica i njegov/njezin zaninik/ca moraju biti različitih spolova a jedan/na od njih mora biti diplomirani pravnik/ica.
Pravobranitelj/ica razmatra slučajeve kršenja ili ugroženosti ravnopravnosti spolova prema pojedincima/kama ilu grupama pojedinaca/ki koje su počinila tijela državne uprave ili druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima, poslodavci i druge fizičke i pravne osobe; upozorava, predlaže i daje preporuke, a ako se radi o povredi prava s elementima kaznenog djela, predložit će pokreanje kaznenog postupka; kada utvrdi da do povrede ravnopravnosti spolova dolazi zbog nesuglasja zakonskog ili podzakonskog propisa s predloženim Zakonom, potaknut će postupak izmjena i dopuna takvog propisa. U skladu s predloženim, tijela državne vlasti i tijela s javnim ovlastima, poslodavci, druge fizičke i pravne osobe, na zahtjev pravobranitelja/ice, dužne su odmah pružiti sve potrebne informacije i omogućiti uvid u dokumentaciju u roku od 15 dana.
Pravobranitelj/ica i osobe zaposlene u njegovu/njezinu uredu dužni su podatke za koje su saznači u obavljanju službe čuvati kao službenu tajnu, te voditi brigu o zaštiti svakog žalitelja/ice.

AMANDMAN VIII.
Dosadašnji članci 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25 postaju članci 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32.

Obrazloženje
Nomotehnički se uređuje tekst.

AMANDMAN IX.
na članak 26. 
dosadašnji članak 26. postaje člankom 33, mijenja se i glasi:
(1) Vlada RH donijet će uredbu iz čl. 18. Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Vlada RH će Hrvatskom saboru predložiti imenovanje pravobranitelja/ice u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Pravobranitelj/ica će Hrvatskom saboru predložiti imenovanje zamjenika/ice u roku od 30 dana od dana svoga imenovanja.

AMANDMAN X.
na članak 27. 
dosadašnji čl. 27. postaje čl. 34. , mijenja se i glasi
«Pravobranitelj/ica će donijeti poslovnik iz čl. 25. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na dužnost».

AMANDMAN XI.
na članak 28.
dosadašnji članak 28. postaje članak 35, mijenja se i glasi:
«Koordinatori iz članka 26. ovoga zakona moraju biti određeni u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona».

AMANDMAN XII.
na članak 29.
dosadašnji članak 29. postaje 37, a dodaje se članak 36 koji glasi:
«Zakoni i drugi propisi će se uskladiti sa odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona». 

Obrazloženje
uz amandmane IX.-XII.

Prijelaznim i završnim odredbama određuju se rokovi u kojima će nadležna tijela donijeti planove djelovanja i usuglasiti propise s ovim Zakonom, odnosno rokovi u kojima će se uspostaviti institucije sustava za zaštitu ravnopravnosti spolova.

NA 33. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA SVI AMANDMANI NA NAVEDENI ZAKON SU PRIHVAĆENI. 

2. točka – Prijedlog Zakona o istospolnim zajednicama

Odbor je predložio Hrvatskome saboru donošenje Zakona o istospolnim zajednicama uz sljedeće amandmane:

AMANDMAN I. 
na čl. 2. 
u čl. 2. briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi:
«te koja se temelji na načelima ravnopravnosti partnera, međusobnog poštovanja i pomaganja, te emotivnoj vezanosti partnera»

Obrazloženje
Amandmanom uređuje da su partnerice ili partneri u ravnopravnom položaju, te da su se dužni međusobno poštivati i pomagati.

NA 33. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA AMANDMAN JE PRIHVAĆEN.
AMANDMAN II.
na čl. 3. 
u čl. 3. dodaje se stavak 2. koji glasi
(2) «Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka podstavka 2. sud može u izvanparničnom postupku priznati činjenicu postojanja istospolne zajednice čiji je član osoba ili osobe lišene poslovne sposobnosti za koje utvrdi da je sposobna shvatiti značenje prava i obveza koje proizlaze iz istospolne zajednice, te je to očito u njezinom interesu.»

Obrazloženje
Amandmanom se predlaže da i osobe koje nemaju poslovnu sposobnost mogu živjeti u istospolnoj zajednici ukoliko mogu shvatiti značenje prava i obveza koje iz te zajednice proistječu.

NAKON OBRAZLOŽENJA PREDLAGATELJA ODBOR JE ODUSTAO OD OVOG AMANDMANA.

AMANDMAN III.
iza čl. 14. dodaje se čl. 14. a koji glasi:
«članak 14. a
(1) Za poslove redovite uprave smatra se da je drugi partner/ica dao svoj pristanak ako se ne dokaže suprotno.
(2) Nepostojanje pristanka ne utječe na prava i obveze poštene treće osobe.»


Obrazloženje
Ovo pravo priznaje se i izvanbračnim parovima. Budući da se istospolne zajednice želi izjednačiti u pravima i obvezama s izvanbračnim zajednicama, ovim amandmanom istovjetno se uređuju prava i obveze.

AMANDMAN JE PRIHVAĆEN.

AMANDMAN IV.
Iza čl. 19. dodaje se glava 4. i glasi:
«Zabrana diskriminacije»
Dosadašnja glava 4. postaje glava 5. , a dosadašnji čl. 20. postaje čl. 21.
Dodaje se novi čl. 20. koji glasi:
(1) Zabranjuje se svaka diskriminacija, izravna i neizravna na osnovi istospolne zajednice kao i činjenice homoseksualne orjentacije.
(2) Poticanje druge osobe na diskriminaciju smatra se diskriminacijom u smislu st. 1. ovog članka.
(3) Izravna diskriminacija znači svako postupanje kojim se osoba koja je član istospolne zajednice stavlja ili je bila stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji na temelju činjenice da je član istospolne zajednice.
(4) Neizravna diskriminacija postoji kada određena naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa osobu koja je član istospolne zajednice na temelju te činjenice stavlja ili bi stavila u nepovoljniji položaj u odnosu na druge osobe»

Obrazloženje
Amandmanom se izrijekom propisuje što se smatra izravnom a što neizravnom diskriminacijom.

AMANDMAN JE PRIHVAĆEN.

3. točka – Konačni prijedlog Obiteljskog zakona

AMANDMAN I. 
na čl. 3. 
u čl. 3. iza riječi «neoženjenog muškarca» dodaju se riječi:
«koji ne žive u drugoj izvanbračnoj zajednici»

Obrazloženje
Amandmanom se sprječava mogućnost življenja u više izvanbračnih zajednica.

NA 33. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA AMANDMAN JE PRIHVAĆEN.

AMANDMAN II.
na čl. 44. 
u čl. 44. točka 1. briše se

Obrazloženje
Ukoliko u braku nema maloljetne djece inzistiranje na pokušajima održanja braka pod svaku cijenu je neprihvatljivo.

NAKON OBRAZLOŽENJA PREDLAGATELJA ODBOR JE ODUSTAO OD OVOG AMANDMANA.

AMANDMAN III.
na čl. 46.
u članku 46. u stavku 1. riječi «tužbu ili« brišu se
u članku 46. dodaje se novi stavak 2. i glasi:
«(2) sud će ispitati stranke da li postoji sporazum o tome s kim će dijete živjeti, o njegovim susretima i druženju s roditeljem s kojim neće živjeti, odnosno o smještaju djeteta tijekom trajanja parnice za razvod braka»

Obrazloženje
Kako bi se zaštitili interesa djeteta potrebno je urediti s kim će dijete živjeti do okončanja brakorazvodne parnice.

NAKON OBRAZLOŽENJA PREDLAGATELJA ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ODUSTAO JE OD AMANDMANA II. I III. 

25. sjednica Odbora
- održana 9. srpnja 2003. godine
1 točka dnevnog reda:
1. Utvrđivanje amandmana na Konačni prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (PZ br. 598 – drugo čitanje)

Odbor je predložio Hrvatskome saboru donošenje Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji uz sljedeće amandmane:

AMANDMAN I. 
na čl. 2. 
u čl. 2. stavak 1. riječi «postupovne» brišu se.
dodaje se stavak 2. i glasi:
«(2) svi postupci pokrenuti po ovome Zakonu hitne su naravi.»

Obrazloženje
Naglašena je brzina postupanja zbog zaštite žrtve, te se osigurava da sva tijela funkcioniraju brzo.

AMANDMAN II. 
na čl. 5. 
u čl. 5. dodaje se stavak 2. i glasi:
«(2) osobe iz stavka 1. ovoga članka koje ne postupaju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka čine prekršaj.»

Obrazloženje
Amandmanom se izrijekom propisuje prekršajna odgovornost osoba koje su dužne prijavljivati nasilje.

AMANDMAN III. 
na čl. 6. 
u čl. 6. stavku 2. iza riječi «zaštita obitelji» briše se zarez i dodaju riječi:
«i članova obitelji ugroženih nasiljem,» 

Obrazloženje
Ne štiti se samo obitelj već i svaki pojedinac koji je istodobno i član obitelji.

AMANDMAN IV. 
na čl. 7. 
u čl. 7. u stavku 1. dodaju se točke f) i g) i glase:
«f) obveznog liječenja od ovisnosti «
«g) oduzimanje predmeta koji je namijenjen ili uporabljen u počinjenju prekršaja» 

Obrazloženje
Amandmanom se proširuje krug zaštitnih mjera kako bi se smanjila ili otklonila mogućnost počinjenja novog nasilja.

AMANDMAN V. 
na čl. 12. 
u čl. 12. stavak 1. riječi «sud ocijeni» brišu se. 

Obrazloženje
Nomotehnički se uređuje tekst.

AMANDMAN VI. 
iza čl. 13. dodaju se članci 13 a) i 13. b) i glase:
«zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti»

čl. 13. a
(1) zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti može se izreći osobi koja je počinila nasilje u obitelji pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti od alkohola ili opojnih droga kad postoji opasnost da će bog te ovisnosti ponovno počiniti nasilje.
(2) mjera iz st. 1. ovoga članka određuje se u trajanju koje ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od dvije godine.
(3) ministar zdravstva donijet će provedbene propise o načinu provedbe zaštitne mjere.

«zaštitna mjera oduzimanja predmeta»
čl. 13. b
(1) zaštitna mjera oduzimanja predmeta primijenit će se kada postoji opasnost da će se određeni predmet ponovno uporabiti za počinjenje nasilja ili radi zaštite opće sigurnosti ili iz moralnih razloga.»

Obrazloženje
Člankom 13 a) i 13 b) propisane su zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti i zaštitna mjera oduzimanja predmeta radi odvraćanja počinitelja od ponovnog nasilničkog ponašanja i radi otklanjanja mogućnosti ponovnog napada na žrtvu nasilja.

AMANDMAN VII. 
na čl. 14.
u čl. 14. st. 2. iza riječi «točka a)» dodaju se riječi «i točka g)»

Obrazloženje
Po službenoj dužnosti oduzet će se i predmet koji je namijenjen ili uporabljen u počinjenju prekršaja.

AMANDMAN VIII.
dodaje se čl. 14. a i glasi:
«čl. 14. a
(1) zaštitne mjere iz čl. 7. točke b, c, d i g ovoga Zakona mogu se izreći samostalno i bez izricanja kazne, odnosno druge prekršajne sankcije
(2) zaštitne mjere iz st. 1. ovoga članka izriču se po prijedlogu podnositelja zahtjeva prekršajnog postupka, radi otklanjanja izravne životne ugroženosti osobe izložene nasilju i drugih članova obitelji.
(3) sud će donijeti rješenje iz st. 1. i 2. ovoga članka u roku od 48 sati
(4) rješenje iz st. 3. ovoga članka sud će staviti izvan snage ukoliko podnositelj u roku od tri dana od dana donošenja rješenja ne podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
(5) sud je dužan o posljedicama iz st. 4. ovoga članka upozoriti podnositelja.
(6) protiv rješenja iz st. 3. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od tri dana. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje
Ovim amandmanom omogućuje se brza i efikasna zaštita, a istodobno propisuje i da žrtve nasilja moraju podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. 

AMANDMAN IX. 
na čl. 17. 
u čl. 17. stavku 2. riječi «niti veći od 10.000 kuna» zamjenjuju se riječima: «ili kaznom zatvora od najmanje 40 dana»
u stavku 3. riječ: «novčanu» briše se.

Obrazloženje
Najteža propisana sankcija je kazna zatvora za koju je određeno da ne može biti kraća od 40 dana jer ponovljeno nasilje u obitelji treba strožom kaznom zapriječiti.

AMANDMAN X. 
iza čl. 18. dodaje se čl. 18 a i glasi:
«čl. 18. a)
(1) ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave osnovat će Povjerenstvo za praćenje i unapređivanje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka, te izvršenja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji i donijeti Poslovnik o njegovu radu u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) članovi Povjerenstva imenuju se iz reda sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, službenika Ministarstva unutarnjih poslova specijaliziranih za područje kriminaliteta nasilja u obitelji, službenika Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i službenika Ministarstva rada i socijalne skrbi.
(3) Povjerenstvo podnosi ministru pravosuđa uprave i lokalne samouprave prijedloge i mišljenja.

Obrazloženje
Amandmanom je propisano da nadležno ministarstvo koordinira i prati rad svih državnih tijela koja sudjeluju u provedbi ovoga Zakona, kako bi se osigurala što veća učinkovitost Zakona.

NA 33. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA SVI AMANDMANI ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA SU PRIHVAĆENI.

Tijekom 4. saziva Hrvatskoga sabora Odbor je održao 25 sjednica i 4 nastavka sjednica, 3 zajedničke tematske sjednice te 1 okrugli stol.
Odbor je raspravljao o 29 tema a od toga je bio matično radno tijelo prilikom donošenja Prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova s Programom provedbe nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2002.-2005. te 2 zakona: Zakon o ravnopravnosti spolova i Zakon o istospolnim zajednicama. 
Odbor je podržao kampanju «Žene za zdravlje – zdravlje za sve», također tijekom rada Odbor je raspravljao kao zainteresirano radno tijelo u setu «obrambenih zakona»; radnog zakonodavstva; obiteljskog zakonodavstva, «zdravstvenih zakona» i malog poduzetništva – pokušavajući kroz navedene propise poboljšati položaj žena u društvu.