Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2020.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 42. sjednici, održanoj 11. veljače 2022. godine, Izvješće o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2020. u skladu s odredbom članaka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 22. prosinca 2021. godine. 

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 27. siječnja 2022. godine (KLASA: 022-03/21-12/105, URBROJ: 50301-21/06-22-6), u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće.  

Uvodno je predstavnica Državnog ureda za reviziju istaknula da političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici vode poslovne knjige i sastavljaju financijske izvještaje prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te propisima o računovodstvu za neprofitne organizacije. Financijske izvještaje za 2020., s propisanim prilozima bila je obvezna dostaviti 171 politička stranka, šest nezavisnih zastupnika te 1 176 nezavisnih vijećnika. Unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja financijske izvještaje dostavilo je 126 političkih stranaka (119 u propisanom roku, sedam izvan propisanog roka), šest nezavisnih zastupnika te 1.091 nezavisni vijećnik. Na navedeni način financijske izvještaje nije dostavilo 45 političkih stranaka te 85 nezavisnih vijećnika (35 ih je dostavilo izjave o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna, šest preslike o zatvaranju posebnih računa za redovito godišnje financiranje, a 44 nije dostavilo spomenute financijske izvještaje, izjave ni drugu dokumentaciju). Financijski izvještaji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika s propisanim prilozima, dostavljeni unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, objavljeni su na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Financijskom revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje 45 političkih stranaka i šest nezavisnih zastupnika koji su u 2020. ostvarili prihode iznad 100.000,00 kn. Iako su se revizijom obuhvatili 45 političkih stranaka ili 26,3 % (od 171), one su ostvarile 98,9 % ukupnih prihoda svih političkih stranaka. Za nezavisne vijećnike, revizija financijskih izvještaja i poslovanja za 2020. nije obavljana, s obzirom na to da u 2020. nisu ostvarili prihode iznad 100.000,00 kuna. Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koje su utjecale na izražavanje mišljenja najvećim dijelom odnose se na financijske izvještaje i računovodstveno poslovanje. Kriteriji za izražavanje mišljenja bili su zakoni te drugi propisi i unutarnji akti kojima je uređeno financijsko izvještavanje i poslovanje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste u poslovanju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, Državni ured za reviziju dao je 278 naloga i preporuka, čija bi provedba pridonijela istinitom, pouzdanom i točnom iskazivanju i evidentiranju prihoda, rashoda, imovine, obveza i vlastitih izvora u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama, kao i povećanju usklađenosti poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima te učinkovitosti korištenja sredstava. U skladu s odredbama članka 94. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Ured obavještava Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i dostavlja cjelokupnu dokumentaciju o svim utvrđenim povredama Zakona.

Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju 45 političkih stranaka i šest nezavisnih zastupnika, kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2020. Također, obavljena je provjera dostavljanja (unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja) godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika te članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača (kojima je mandat u 2020. bio u tijeku), kao i objavljivanje financijskih izvještaja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Ciljevi revizije bili su provjeriti: istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, primjenu zakona i drugih propisa u vezi s organizacijom i financijsko-računovodstvenim poslovanjem, pravilnost stjecanja prihoda i ostvarenja rashoda, odnosno provjeriti jesu li financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom (političke stranke i nezavisnog zastupnika) i statutom (političke stranke), provedbu naloga i preporuka iz prošle revizije te pravilnost izvršenja drugih transakcija. Prihodi političkih stranaka obuhvaćenih revizijom iznosili su 149.077.119,00 kuna, rashodi 132.718.262,00 kuna te višak prihoda na koncu 2020. iznosi 16.358.857,00 kuna (30 političkih stranaka iskazalo je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 18.715.789,00 kuna, a 15 manjak u iznosu od 2.356.932,00 kuna). O financijskim izvještajima političkih stranaka za 2020. izraženo je 29 bezuvjetnih i 16 uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja 38 bezuvjetnih i sedam uvjetnih mišljenja. Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koje su utjecale na izražavanje mišljenja najvećim dijelom odnose se na financijske izvještaje i računovodstveno poslovanje. Prihodi nezavisnih zastupnika iznosili su 2.557.810,00 kuna, a rashodi 2.689.989,00 kuna te manjak prihoda iznosi 132.179,00 kuna. O financijskim izvještajima nezavisnih zastupnika izraženo je pet bezuvjetnih i jedno uvjetno mišljenje, a o usklađenosti poslovanja šest bezuvjetnih mišljenja. Revizijom nezavisnih zastupnika nisu utvrđene nepravilnosti i propusti koje bi utjecale na istinitost i realnost financijskih izvještaja te usklađenost poslovanja (osim u dijelu koji se odnosi na računovodstveno poslovanje i financijske izvještaje nezavisne zastupnice). Kriteriji za izražavanje mišljenja bili su zakoni te drugi propisi i unutarnji akti kojima je uređeno financijsko izvještavanje i poslovanje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da su u području djelokruga i unutarnjeg ustrojstva utvrđene nepravilnosti koje se odnose na objavu statuta te donošenje i usvajanje unutarnjih akata i drugih dokumenata jedne političke stranke (pravilnici o radu pojedinih tijela političke stranke, etički kodeks ponašanja članova i dužnosnika te pravilnik o etičkom postupku). Također, iako je statutom utvrđeno da skupština, između ostalog, donosi godišnji proračun (financijski plan) političke stranke i usvaja izvještaje o njegovu izvršenju te godišnji plan rada, utvrđeno je da se u 2020. godini održala samo osnivačka skupština na kojoj nisu doneseni navedeni dokumenti te da je predsjednik predložio, a upravni odbor prihvatio program rada i financijski plan te izvještaj o poslovanju Stranke za 2020. godinu (iz zapisnika sa sjednice upravnog odbora nije razvidno je li upravni odbor prihvatio i prijedlog rebalansa financijskog plana za 2020.), a prema odredbama statuta, donošenje navedenih dokumenata nije u djelokrugu upravnog odbora.  Dalje postoje nepravilnosti i propusti u raspolaganju novčanim sredstvima kod jedne političke stranke posljedica su, između ostalog, i neučinkovitog sustava unutarnjih kontrola, a dobro organiziran sustav unutarnjih kontrola povećava vjerojatnost da se sredstva koriste namjenski, etično i učinkovito. Druga politička stranka do vremena obavljanja revizije (kolovoz 2021.) nije donijela pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju koji bi regulirao financijsko i materijalno poslovanje političke stranke niti je skupština provodila nadzor i kontrolu nad financijskim i materijalnim poslovanjem političke stranke, kako je utvrđeno statutom. Financijskim planom prihodi i rashodi nisu realno planirani, pri znatnijim odstupanjima ostvarenih i planiranih prihoda i rashoda nisu donesene izmjene i dopune financijskog plana, financijski plan ne sadrži rezultat poslovanja te nije sastavljeno obrazloženje financijskog plana ni plan zaduživanja i otplata. Godišnji program rada sadrži ciljeve, planirane aktivnosti, sredstva potrebna za njegovu realizaciju te izvore financiranja, ali za planirane aktivnosti rashodi nisu utvrđeni prema vrstama iz računskog plana za neprofitne organizacije te se ne prati ostvarenje rashoda po aktivnostima utvrđenima godišnjim programom rada.

Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste u poslovanju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, Državni ured za reviziju dao je 278 naloga i preporuka, čija bi provedba pridonijela istinitom, pouzdanom i točnom iskazivanju i evidentiranju podataka pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama, kao i povećanju usklađenosti poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima te učinkovitosti korištenja sredstava.

U raspravi na Odboru pohvaljen je rad Državnoga ureda reviziju. Zatražena je informacija o uvjetnim mišljenima za neke političke stranke i njihovima rokovima za ispravak. Odgovoreno je da političke stranke ne mogu ispraviti podatke koje su u informacijskom sustavu, nego mogu sljedeće izvješće korektno sastaviti na temelju preporuka Državnoga ureda za reviziju. Državni ured za reviziju prati svoje naloge i preporuke. 
Dalje se govorilo o teškoćama otvaranja posebnog računa u bankama za financiranje referendumskih inicijativa, koje banke nemaju u svojim sustavima. Odgovoreno je da Državni ured za reviziju samo provjerava političke stranke i nezavisne zastupnike te je navedeno da je Državno izborno povjerenstvo nadležno za takva pitanja. Također se navela potrebitost konzultacija sa Državnim izbornim povjerenstvu o otvaranja posebnog računa za referendumske inicijative.

Konstatirano je da velike stranke imaju bezuvjetno mišljenje od Državnog ureda za reviziju.  Postavljeno je pitanje o isplati velikih sredstava Živoga zida samo jednom zaposleniku te o ograničenjima takvih isplata. Odgovoreno je da ograničenja nisu definirana te da Državni ured za reviziju može eventualno dati preporuku.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i  nezavisnih zastupnika za 2020.
    
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA  ODBORA

Grozdana Perić, dipl. oec.