56., tematska, sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. JE LI UREDBA VLADE RH UNAPRIJEDILA SUSTAV ILI UNIJELA DODATAN NERED U GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM? 

Odbor za zaštitu okoliša i prirode zaprimio je predstavke vezano uz izmjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN, br. 50/17. i 84/19.) te Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta otpada (NN, br. 3/19 i 17/19) iz kojih je razvidno da su neke od jedinica lokalne samouprave te cijeli niz trgovačkih društava koja obavljaju djelatnost skupljanja i zbrinjavanja otpada na lokalnoj razini podnijeli Ustavnom sudu Republike Hrvatske Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti navedenih propisa s Ustavom RH, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19) te Zakonom o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN, br. 14/97, 02/07, 04/08 i 05/08).

Primjedbe trgovačkih društava i lokalne razine upućuju da donesenim aktima nije ostvaren cilj uspostave javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Stoga će se u sklopu ove tematske sjednice provesti široka rasprava sa svim dionicima u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom u cilju rješavanja nastalih problema. 

U radu ove tematske sjednice očekuje se sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva gospodarstva, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske gospodarske komore (Grupacije centara za gospodarenje otpadom i Grupacije održavanja čistoće), Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice općina, Grada Preloga, Grada Zagreba, Grada Supetra, trgovačkih društava KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Komunalac d.o.o. Jurdani, Lopar Vrutak d.o.o., Lopar, Eko Murvica d.o.o. Crikvenica i Bošana d.o.o. Biograd na Moru, udruga za zaštitu potrošača, Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom, Zelene akcije te mreže udruga Zero Waste Hrvatska.