Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 78. sjednici, održanoj 6. lipnja 2023. godine, Izvješće o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članka 16. i članka 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 29. ožujka 2023. godine. 
Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 11. svibnja 2023. godine (KLASA: 022-03/23-12/18, URBROJ: 50301-21/06-23-5), u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće.  

Uvodno je predstavnica Državnog ureda za reviziju istaknula da  je Državni ured za reviziju obavio financijsku reviziju 21 trgovačkog društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (županija, gradova i općina). Revizijom je obuhvaćeno 13 isporučitelja vodnih usluga, sedam trgovačkih društava koja obavljaju komunalnu djelatnost te jedno trgovačko društvo čija je djelatnost proizvodnja kruha i drugih pekarskih proizvoda. Kod 13 trgovačkih društava predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji i usklađenost poslovanja za 2020 godinu., a kod osam trgovačkih društava za 2021. godinu. Isporučitelji vodnih usluga pružaju vodne usluge u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o vodnim uslugama te Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Trgovačka društva obuhvaćena revizijom obavljala su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture (održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javnih zelenih površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, groblja, čistoće javnih površina te održavanje javne rasvjete) u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Revizija je planirana i obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima, koji imaju znatan utjecaj na poslovanje. Osim toga, provjerena je i provedba naloga i preporuka danih u prošlim revizijama. Ukupni prihodi 21 trgovačkog društva obuhvaćenih revizijom iznosili su 852.997.363,00 kuna, rashodi 892.404.900,00 kuna te gubitak 39.407.537,00 kuna (jedanaest trgovačkih društava iskazalo je dobit u iznosu od 3.055.769,00 kuna, a deset gubitak u iznosu od 42.463.306,00 kuna). Vrijednost imovine, obveza i kapitala krajem godine iznosila je 7.103.810.789,00 kuna. Trgovačka društva su imala 2.191 zaposlenika. O financijskim izvještajima trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica izraženo je deset bezuvjetnih i jedanaest uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja pet bezuvjetnih i 16 uvjetnih mišljenja. Kriteriji za izražavanje mišljenja bili su zakoni i drugi propisi kojima je uređen okvir financijskog izvještavanja te poslovanje trgovačkih društava. Revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti u području sustava unutarnjih kontrola, planiranja, računovodstvenog poslovanja i financijskih izvještaja, prihoda i potraživanja, rashoda i obveza, javne nabave i druge nepravilnosti.

Najznačajnije nepravilnosti utvrđene su u području planiranja, računovodstvenog poslovanja i financijskih izvještaja te javne nabave. Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste Državni ured za reviziju dao je 278 naloga i preporuka, čija bi provedba pridonijela postizanju istinitosti i vjerodostojnosti poslovnih knjiga i financijskih izvještaja, većoj usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, većoj razini javne odgovornosti za učinkovito upravljanje sredstvima te postizanju ušteda pri nabavi roba, radova i usluga.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da području sustava unutarnjih kontrola utvrđene nepravilnosti odnose se na samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola te neuspostavljanje učinkovitog sustava unutarnjih kontrola. Prema Upitniku o fiskalnoj odgovornosti nisu utvrđene slabosti i propusti u područjima u kojima su revizijom utvrđene nepravilnosti (računovodstveno poslovanje te javna nabava), što ukazuje na to da je više pozornosti potrebno posvetiti samoprocjeni sustava unutarnjih kontrola kako bi funkcionirao učinkovito i djelotvorno. Neuspostavljanje učinkovitog sustava unutarnjih kontrola obuhvaća neutvrđivanje vizije, misije, poslovnih ciljeva, rizika poslovanja, nedonošenje unutarnjih akata vezanih za planiranje, zaprimanje i ovjeru financijske dokumentacije te odobrenja i izvršenja plaćanja. Također, unutarnjim aktima nije uređena politika zaliha, kao i područje blagajničkog poslovanja.
U području planiranja utvrđene nepravilnosti i propusti odnose se na strateške (dugoročne), poslovne i financijske planove te programe i planove gradnje komunalnih vodnih građevina. Pojedina trgovačka društva nisu donijela strateške (dugoročne) planove kojima bi se utvrdili dugoročni ciljevi razvoja te mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja zadanih ciljeva. Pojedina trgovačka društva, isporučitelji vodnih usluga, kao i trgovačka društva koja obavljaju komunalnu djelatnost nisu donijela poslovni plan. Prihodi i rashodi u financijskim planovima pojedinih trgovačkih društava planirani su prema vrsti prihoda i rashoda, ali ne i prema računima iz računskog plana, zbog čega nisu bili usporedivi s podacima o ostvarenim prihodima i rashodima iskazanima u financijskim izvještajima. Pojedina trgovačka društva nisu donijela izmjene i dopune financijskog plana, iako su ostvareni prihodi i rashodi značajno odstupali u odnosu na planirane te nisu sastavila izvješća o ostvarenju financijskog plana, iz kojih bi bila vidljiva usporedba planiranih i ostvarenih veličina, razlozi odstupanja te usporedba pokazatelja uspješnosti s prijašnjim razdobljima. Prihodi i rashodi u financijskim planovima pojedinih trgovačkih društava nisu realno planirani. Pojedina trgovačka društva nisu donijela višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina kojima bi se detaljno odredili pojedinačni projekti, način i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi i praćenje ostvarenja pojedinih ulaganja te nisu donijela plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina, a pojedina nisu sastavila izvješće o ostvarenju plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina te ne prate ostvarenje, što otežava usporedbu planiranih i ostvarenih radova. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina pojedina trgovačka društva nisu dostavila Hrvatskim vodama radi pribavljanja mišljenja o usklađenosti s višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina te ga nisu objavila na svojim mrežnim stranicama.

U raspravi na Odboru pohvaljen je rad Državnoga ureda za reviziju. 

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.