Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 484

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 75. sjednici, održanoj 10. svibnja 2023. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 484,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2023. godine. 

Odbor je o predmetnom Prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da  su Zakonom o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja („Narodne novine“, broj 144/21., u daljnjem tekstu: važeći Zakon) u Republici Hrvatskoj osigurane pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. godine o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (Tekst značajan za EGP) (SL L 347, 20. 10. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/1503) koja uređuje zakonodavni okvir o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća.

Skupno financiranje poznatije pod engleskim nazivom crowdfunding je alternativni oblik financiranja u nastajanju koji direktno povezuje, obično putem interneta, one koji mogu dati, posuditi ili uložiti novac s onima kojima je potrebno financiranje za određeni projekt. Za novoosnovana i druga mala i srednja poduzeća bankarsko kreditiranje često je skupo ili teško dostupno zbog nedostatka kreditne povijesti ili opipljivih kolaterala i zato crowdfunding može biti koristan zamjenski izvor financiranja, posebno u ranim fazama poslovanja.

Ovim Prijedlogom zakona se hrvatski zakonodavni okvir za tzv. crowdfunding tj. za pružanje usluga skupnog financiranja dodatno usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije i europskim standardima. 

Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) se dodjeljuju dodatne ovlasti potrebne za izvršavanje zadaća temeljem spomenute Uredbe o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća (tzv. Uredbe 2020/1503 ) tako što joj se daje mogućnost izricanja posebnih nadzornih mjera za fizičke osobe tj. članove upravljačkog tijela ili druge osobe na rukovodećim funkcijama u pružatelju usluga skupnog financiranja za koje je utvrđeno da su odgovorne za teže kršenje odredbi Uredbe (EU) 2020/1503, u skladu s člankom 39. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) 2020/1503, te se utvrđuje obveza HANFA-e da takve mjere uzme u obzir u slučaju da se te osobe namjeravaju imenovati u upravljačka tijela ili druge rukovodeće funkcije u drugom pružatelju usluga skupnog financiranja. 

HANFA-i se daje ovlast za donošenje pravilnika o kojim će se detaljnije propisati konkretni nacionalni okvir za promidžbeni sadržaj o uslugama skupnog financiranja, a u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) 2020/1503 (sada HANFA ima ovlast za donošenje smjernica, a kako bi se osigurala ista primjena za sve dionike ovim je Prijedlogom zakona predviđeno davanje ovlasti HANFA-i za donošenje pravilnika kao akta jače tj. obvezujuće pravne snage). 

Dodatno, predlaže se i usklađenje pojedinih najviših iznosa novčanih kazni za prekršaje pravnih i fizičkih osoba s Uredbom o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i to na način da se usklađuje iznos najviše novčane kazne za prekršaje za fizičke osobe s člankom 39. stavkom 2. točkom (f) Uredbe (EU) 2020/1503, koji propisuje najviši iznos novčane kazne za fizičku osobu u iznosu od najmanje 500.000,00 eura, za države članice čija je nacionalna valuta euro. U važećem Zakonu najviši iznos novčane kazne za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno fizičke osobe propisan je u iznosu od 1.000.000,00 kn (132.722,81 eura).

Također, s obzirom da je od 1. siječnja 2023. godine u Republici Hrvatskoj službena valuta euro, Prijedlogom zakona predlaže se i usklađivanje novčanih iznosa iskazanih u kunama u važećem Zakonu, koji se odnose na ostale prekršajne sankcije, u iznose u eurima, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak. 

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru sljedeće

ZAKLJUČKE

1.Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja.
2.Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona.

Istodobno, Odbor za financije i državni proračun  Hrvatskome saboru predlaže da se o točkama dnevnog reda Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 483 i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 484 provede objedinjena rasprava.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.