Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 842

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 118. sjednici održanoj 27. svibnja 2015., raspravljao je o Prijedlogu zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 842, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. svibnja 2015. 

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.
 
4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor daje primjedbe i prijedloge kako bi ih predlagatelj razmotrio i svojim amandmanima otklonio manjkavosti na koje se ukazuje a odnose se:

- na članak 4. -  u točkama 5. i 12. nejasno je što se smatra namjerom a što zahtjevom (ne zna se da li je to sadržajno isti pojam), naime, namjera se ne utvrđuje kao poseban akt niti se po njoj postupa već je razvidno da samo podnošenje zahtjeva izražava namjeru. Ovo pogotovo kada se u potonjem članku spominje „namjera djeteta“.

- u točki 21. potrebno je preispitati odredbu jer izvršnost odluke ne može se određivati dostavom prvostupanjske presude upravnog suda, kada podnesena tužba ima odgodni učinak s obzirom na mogućnost žalbe Visokom upravnom sudu.

- na članak 13. – u stavku 1. potrebno je odredbu pravno doraditi jer je nejasno tko će ocijeniti ili utvrditi navedene pretpostavke koje mora zadovoljiti prevoditelj kako bi Ministarstvo s njime sklopilo ugovor

 - u stavku 4. nije određeno koja se lista prevoditelja objavljuje na službenim stranicama Ministarstva, ako se radi o listi prevoditelja s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor treba se onda pozvati na stavak 1.

 - u stavku 5. nije određeno o kojim se to objektivnim razlozima radi  zbog kojih nije moguće osigurati prevoditelja

 - u stavku 6. potrebno je odredbu doraditi vodeći računa o pravnoj sigurnosti s obzirom da propis kojim se uređuje javna nabava ne poznaje pojam „izravne pogodbe“.

- na članak 15. – odredba stavka 3. sadržajno treba stajati iza članaka 41. i 42., s obzirom da propisuje iznimke od odredbi navedenih članaka.

- na članak 16. – odredbe je potrebno jasnije definirati s obzirom na određenje pojma namjere i zahtjeva.

-  odredbu stavka 3. nužno je pravno doraditi jer dijete starije od 16 godina koje je u braku može biti stranka u postupku, nejasno je što se smatra „samostalnim sudjelovanjem“.

- na članak 17. – odredba stavka 3. je nepotrebna s obzirom na članak 16. stavak 3.

- odredbu stavka 7. potrebno je doraditi jer je nejasno da li poseban skrbnik mora poznavati jezik djeteta kako bi mogao s njime komunicirati ili će se u takvom slučaju osigurati prevoditelj s obzirom da je propisana dužnost skrbnika da dijete pripremi i pruži sve informacije na jeziku koji dijete razumije.

- na članak 19. – u stavku 5. potrebno je doraditi izričaj „službeno neobjavljivih podataka“, jer svi podaci se mogu objaviti osim ako nije određeno prema posebnom propisu da se radi o tajnim podacima.

- na članak 20. – članak je potrebno pravno, izričajno i nomotehnički preispitati s prijedlogom da se odredi ili barem učini odredivim u odnosu i na propise Republike Hrvatske.

- na članak 28. – nužno je doraditi naslov iznad članka jer činjenice se ne procjenjuju već utvrđuju i potrebno je preispitati izričaj „aktualnih činjenica“.

- na članak 29. – potrebno je preispitati izričajno i pravno sadržaj cijele odredbe s obzirom na uvođenje instituta „blagodati sumnje“, nejasan je sadržaj tog pojma kao i određenje i značenje „utvrđenja opće vjerodostojnosti“, „istinskog napora“, „zadovoljavajućeg objašnjenja“, „relevantnih elemenata“ te „dosljednih i uvjerljivih izjava“.

- na članak 30. – u stavku 1. točki 3. potrebno je doraditi izričaj jer se radi o postojanu osnova sumnje, sumnji ili osnovanoj sumnji, a ne o „ozbiljnim  razlozima“. U podstavku 2. potrebo je jasno odrediti po kojim propisima će se procjenjivati određenje „teškog nepolitičkog djela“, te nije razvidno po propisima koje države. Nadalje, kao što je to učinjeno u postavku 1., te u podstavku 3. riječi: „kao što je istaknuto“ treba zamijeniti riječima „sadržanim“ (na isti način izričaj treba nomotehnički doraditi i u člancima 31. i 80.).

- na članak 33. – u cijelom članku potrebno preispitati izričaj „izuzimanja otisaka prstiju“ jer se radi o uzimanju otisaka prstiju.

- na članak 38. – u stavku 1. potrebno je preispitati opstojnost odredbe točke 5. s obzirom na sadržaj točke 3. i samog izričaja jer je nejasno kakav je to „očito neosnovan zahtjev“.

- na članak 39. – stavak 2. potrebno je nomotehnički doraditi te izostaviti točku 4. s obzirom da je sadržana u stavku 1.

- na članak 40. – stavak 4. potrebno je jasnije odrediti s obzirom na produljenje roka koji je propisan kao iznimka od roka iz stavka 3. koji je i sam iznimka.

- u stavku 6. točki 1. potrebno je vremenski odrediti periodičnu provjeru stanja u zemlji podrijetla.

- na članak 44. – u stavku 1. točki 1. potrebno je doraditi izričaj na način da se propiše kako se navedeni podaci utvrđuju na temelju zakona i drugih propisa jer i zakon je  propis.

 - u stavku 2. nejasno je što se smatra „različitim mjerodavnim izvorima“.
 - u stavku 5., kao i u članku 45. stavku 2. i članku 46. stavku 2. potrebno je nomotehnički doraditi izričaj na način da odredbe ne počinju upitnom riječi.

- na članak 49. – nejasno je na koji način će Ministarstvo utvrditi da su okolnosti vezane za prestanak međunarodne zaštite „značajne i stalne prirode“.

- na članak 54. – potrebno je preispitati opstojnost odredbi stavka 7. i 8. s obzirom da se ne može pripadniku ranjive skupine i djetetu bez pratnje ograničiti sloboda kretanja smještajem u prihvatni centar za strance

- na članak 59. – u stavku 4. i 5. potrebno je odrediti tko snosi troškove pravnog savjetovanja iz stavka 3. Također, upitno je sklapanje ugovora u stavku 4. sa organizacijama i odvjetnicima glede pravnog savjetovanja, jer proizlazi da će i cijena takove usluge biti proizvoljna za razliku određenja u članku 13. stavku 6. gdje se visina plaćanja usluge utvrđuje u skladu sa propisom kojim se uređuje javna nabava, što je također upitno.

- na članak 79. – potrebno je nomotehnički urediti stavke 1. i 2. na način da se prvo propiše vrijeme na koje se odobrava trajanje privremene zaštite, a zatim njeno najdulje moguće trajanje.

 - u stavku 3. potrebno je brisati riječ „automatski“.

- na članak 93. – stavak 6. sadržajno pripada prijelaznim i završnim odredbama (kao stavak 1. u  članku 96.).

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović