Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, P.Z. br. 274

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 65. sjednici održanoj 12. svibnja 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, P.Z. br. 274, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. travnja 2022. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 6. – u stavku 4. potrebno je naznačiti „u skladu s kojim zakonom“ (…kojim se uređuje što…, isto u članku 11.) 

-    članak 7. – u stavku 3. riječ: „trideset“ potrebno je zamijeniti brojkom (isto u članku 40.)

-    članak 8. – u stavku 4. radi se o „odluci o dodjeli sredstava iz stavka 1.“ (ne stavka 2.)

-    članak 14. – u stavku 2. riječi: „svih krajeva“ su suvišne. U stavku 9. potrebno je skratiti nabrajanje stavaka („stavaka 1. do 4.“, isto u članku 19.)

-    članak 15. – pojam „kulturnih vijeća“ potrebno je skratiti tamo gdje se prvi put spominju (članak 2. stavak 1. točka 4.) te kraticu koristiti dalje u tekstu što obuhvaća i naslove iznad članaka (članci 16. i 20.)

-    članak 19. – potrebno je preispitati opstojnost odredbe članka 4. s obzirom na svrhu osnivanja Vijeća

-    članak 21. – u stavku 3. potrebno je odrediti kako se radi o „aktu o osnivanju iz stavka 2. ovoga članka“

-    članak 22. – u stavku 6. izričaj: „gradonačelnika Grada Zagreba“ potrebno je su uskladiti sa izričajem članka 2. stavka 1. točke 2. (isto u članku 24. gdje je potrebno prvo navesti župana i članku 49.)

-    članak 25. – potrebno je jasnije doraditi izričaj stavka 1. (riječi: „u tu svrhu“ su suvišne). U stavku 2. veznik „ili“ potrebno je zamijeniti veznikom „i“

-    članak 28. – u stavku 1. potrebno je doraditi izričaj jer „provođenje postupka“ nije „akt poslovanja“ (može biti jedino „odluka o dodjeli financijskih sredstava“)

-    članak 50. – riječi: „do kraja“ potrebno je zamijeniti riječima: „do 31. prosinca“

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac