Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, P.Z. br. 92

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 34. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, P.Z. br. 92, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2021. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 89.

U članku 89. stavku 2. iza riječi: „ministar“ zarez i riječi: „uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje“ brišu se.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj kako bi se izbjeglo ponavljanje.

Nadalje, na tekst Konačnog prijedloga Odbor daje slijedeću primjedbu koju predlagatelj treba razmotriti i svojim amandmanom otkloniti manjkavosti na koje se ukazuje a odnosi se na članke 73., 74. i 75. jer je ustavnopravno neprihvatljivo da se činjenice okolnosti stradavanja, između ostalog, dodatno utvrđuju i dokazima koja će biti propisana podzakonskim aktom (pravilnikom).

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac