Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 5. sjednici, održanoj 14. listopada 2020., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43. koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. listopada 2020. 
Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da je Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja donesen i stupio na snagu u kolovozu 2017. godine. Zakonom se uređuje područje proizvodnje, prometa, prijevoza, skladištenja, uporabe, istraživanja, ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari, prodaje na malo pirotehničkih sredstava, oružja, dijelova oružja i streljiva, kao i uvjeti koje moraju ispuniti pravne osobe, obrti i udruge koje se bave djelatnostima vezanim uz eksplozivne tvari i oružje. Uz ovaj Zakon, na snazi je i Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana koji je međusobno komplementaran s ovim Zakonom.
Nadalje, predstavnik predlagatelja je naveo da se izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno pristupilo radi preuzimanja u pravni poredak Republike Hrvatske Provedbene direktive Komisije 2019/68 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja i Provedbene direktive Komisije (EU) 2019/69 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja. 
Zakonom će se, u skladu s Provedbenom direktivom, osigurati da naprave osmišljene za uzbunjivanje, signalizaciju ili spašavanje života podliježu provjerama radi utvrđivanja njihove usklađenosti s tehničkim specifikacijama utvrđenim u Prilogu Provedbene direktive, kako se takve naprave ne bi mogle prepraviti u vatreno oružje. Ministarstvo unutarnjih poslova određeno je kao tijelo nadležno za provjeru usklađenosti naprava i nacionalna kontaktna točka za suradnju te razmjenu rezultata provjere naprava s drugim državama članica Europske unije. Postupak provjere i tehničke specifikacije propisati će se pravilnikom koji će biti donesen u roku od 30 dana od stupanja na snagu Zakona.
Nastavno je predstavnik predlagatelja naveo da će u javnosti zasigurno biti najviše opažena okolnost da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona zabranjuje prodaja, nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorije F2 građanima za osobne potrebe, dok je zabrana petardi i redenika kategorije F3 uvedena još 2017. godine. 
Upravo zbog zabrane u odnosu na F3 kategoriju, u proteklom je razdoblju znatno smanjen broj građana ozlijeđenih od uporabe pirotehničkih sredstava. S tim u vezi, u periodu od 15. prosinca 2017. do 8. siječnja 2018., od uporabe petardi ozlijeđeno je 16 osoba, od čega petero djece mlađe od 14 godina, od 15. prosinca 2018. do 8. siječnja 2019. ozlijeđene su 23 osobe, od čega 16 djece, a od 15. prosinca 2019. do 8. siječnja 2020. je ozlijeđeno 13 osoba od čega petero djece mlađe od 14 godina. Ovi statistički pokazatelji su posebno zabrinjavajući s obzirom na velik udio djece, kojima je zabranjena uporaba ovih sredstava, u ukupnom broju ozlijeđenih osoba. Također, zamijećena je prodaja i uporaba izvan Zakonom propisanog razdoblja (prodaja od 15. prosinca do 2. siječnja, a korištenje od 27. prosinca do 1. siječnja) i korištenje na mjestima gdje je Zakonom zabranjeno, što izaziva zabrinutost građana te veliku smetnju životinjama. Udruga „Prijatelji životinja“ podnijela je Ministarstvu unutarnjih poslova peticiju, u veljači 2020. godine, sa 60 tisuća potpisa radi zabrane pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3.
Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako će Vlada RH nastojati da Konačni tekst Zakona bude razmotren i usvojen tijekom jesenskog zasjedanja, no dio teksta koji se odnosi na zabranu petardi i redenika kategorije F2 stupit će na snagu nakon 2. siječnja 2020., kako gospodarstvenici koji su mjesecima unaprijed naručili i platili ova sredstva na svjetskom tržištu, za daljnju zakonitu prodaju u RH, ne bi pretrpjeli neopravdane gubitke. 
Zaključno je predstavnik predlagatelja naveo kako će ova će godina biti zadnja u kojoj je uporaba petardi i redenika kategorije F2 dopuštena budući da su uočene štetne posljedice korištenja istih po zdravlja ljudi i životinje, no građanima preostaju druga pirotehnička sredstva čija je uporaba za zabavu dopuštena i istovremeno puno sigurnija.
 
Tijekom rasprave članovi Odbora su podržali predložene izmjene i dopune Zakona, posebice u dijelu koji se odnosi na zabranu prodaje, nabave, posjedovanja i uporabe petardi i redenika kategorije F2. Istaknuto je da uporaba petardi ugrožava građane i životinje te onečišćuje okoliš, a dobrobit korištenja ovih sredstava nerazmjerno je manja od negativnih posljedica uzrokovanih njihovom uporabom.   

Nakon provedene rasprave, jednoglasno, s 8 glasova „ZA“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru donošenje sljedećih zaključaka:

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nikša Vukas, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

         Nikša  Vukas