10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Odbor za europske poslove

O odboru

Djelokrug rada

– prati djelovanje Sabora u europskim poslovima
– donosi Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske
– razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije i o njima može donositi zaključke
– razmatra izvješća Vlade o sastancima Vijeća Europske unije
– provodi postupak provjere poštovanja načela supsidijarnosti
– donosi zaključak kojim predlaže nadležnom tijelu provedbu postupka procjene učinka propisa u skladu sa zakonom
– sudjeluje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije
– prati usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
– sudjeluje u radu Konferencije odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata država članica Europske unije (COSAC)
– surađuje s Europskim parlamentom i odborima za europske poslove nacionalnih parlamenata
– predlaže predsjedniku Sabora provođenje rasprave o stajalištu Republike Hrvatske za sastanak Europskoga vijeća
– jednom godišnje Saboru podnosi izvješće o svom radu.
Odbor za europske poslove ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u europskim poslovima koji se odnose na:
– donošenje zaključka o primjeni klauzule premošćivanja
– izmjene i dopune temeljnih ugovora Europske unije.
Odbor obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i zakonom.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Tunjica Petrašević
dr. sc. Ivica Miškulin
dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar
dr. sc. Iris Goldner Lang
dr. sc. Hrvoje Šlezak
Daniel Mondekar

Kontakti

Telefon: 01/6303 225
Faks: 01/6303 226
e-mail: europski.poslovi@sabor.hr

Tajnica Odbora: 
Jelena Špiljak
Telefon: 01/6303 815
e-mail: jelena.spiljak@sabor.hr

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti