O zasjedanju Hrvatskoga sabora

sabornicaHrvatski sabor zasjeda redovito dva puta godišnje: prvi put između 15. siječnja i 15. srpnja, a drugi put između 15. rujna i 15. prosinca. Izvan tih rokova Sabor, uz uvjete predviđene Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom Hrvatskoga sabora, može održavati izvanredne sjednice. Na početku svakog redovitog zasjedanja Sabora izvodi se himna Republike Hrvatske: "Lijepa naša domovino". 

Ako Sabor ne odredi drukčije, sjednice Sabora traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red, a redni broj sjednice određuje se u nizu za sjednice koje se održavaju u redovitom i izvanrednom zasjedanju, tijekom jednog saziva Sabora. 

Za redovite sjednice dostavlja se zastupnicima prijedlog dnevnog reda osam dana prije održavanja sjednice. Iznimno, kad to zahtijevaju osobito opravdani razlozi, predsjednik Sabora može sazvati sjednicu u roku kraćem od osam dana, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici. Dnevni red sjednice Sabora predlaže predsjednik Sabora. Na predloženi dnevni red, koji je upućen uz poziv za sjednicu, moguće je podnijeti pisani prigovor, najkasnije jedan dan prije zakazane sjednice Hrvatskoga sabora. Ako u spomenutom roku nije podnesen prigovor, dnevni red se smatra utvrđenim. 

Ako sjednica Sabora traje dulje od jednog dana, predsjednik Sabora može naknadno predložiti da se dnevni red dopuni novim temama, a dužan je to učiniti na traženje jedne trećine ukupnog broja zastupnika.

O radu na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.