4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

O odboru

Djelokrug rada

- priprema i podnosi Zastupničkom domu prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Zastupničkog doma,
- predlaže imenovanje i opoziv predstavnika Sabora u određena državna i druga tijela i udruge,
- predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv drugih dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Zastupnički dom, ako zakonom nije drukčije određeno,
- imenuje, na prijedlog predsjednika, odnosno potpredsjednika Sabora, tajnike kabineta predsjednika, odnosno potpredsjednika Sabora te savjetnike predsjednika i potpredsjednika Sabora,
- imenuje, na prijedlog tajnika Sabora, nadređene državne službenike koji upravljaju unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Stručne službe Sabora osim onih koji obavljaju poslove za potrebe Županijskog doma Sabora,
- utvrđuje i Zastupničkom domu podnosi prijedloge propisa o materijalnim pravima zastupnika u Saboru,
- u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na radne odnose, plaće i druga primanja dužnosnika, državnih i javnih službenika i namještenika,
- donosi pojedinačna rješenja o stalnoj novčanoj naknadi i drugim primanjima zastupnika te plaćama dužnosnika i državnih službenika koje imenuje i razrješuje Sabor i njegova radna tijela, ako zakonom nije drukčije određeno,
- donosi odluke o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela domova Sabora ili su uključeni u njihov rad,
- donosi pojedinačna rješenja o mjesečnoj novčanoj naknadi znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima, koji su članovi radnih tijela domova Sabora,
- u okviru zakonskih i drugih ovlaštenja donosi akte kojima se uređuju plaće i druga primanja državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi Sabora,
- utvrđuje iznos sredstava za dodatke za uspješnost u radu državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi Sabora kada o tome nije postignuta suglasnost tajnika Sabora i ministra financija,
- provodi nadzor zakonitosti akata kojima se odlučuje o imenovanju i postavljenju državnih službenika i raspoređivanju namještenika u Stručnoj službi Sabora, te o njihovim pravima, obvezama i odgovornostima,
- surađuje s tajnikom Sabora u pripremanju prijedloga za osiguranje sredstava u državnom proračunu za rad Sabora i Stručne službe Sabora,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, Odlukom o Stručnoj službi Sabora i ovim Poslovnikom.

 

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti