1. sjednica Odbora za predstavke i pritužbe - otkazano -

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. Dogovor oko načina rada Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora;
2. Informacija o radu Odbora za predstavke i pritužbe od srpnja 2020. godine;
3. Verifikacija Bilješke sa sastanka Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora, održanog 8. listopada 2020. godine;
4. Informacija o Izvješću  o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2019. godinu;
5. Razno.