Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 160

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okvira za sigurnu i održivu opskrbu kritičnim sirovinama i o izmjeni uredbi (EU) br. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 i (EU) 2019/1020
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Europski akt o kritičnim sirovinama – Program rada EK za 2023.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Mišljenja radnih tijela
Zaključak Odbora za europske poslove
Radni program za razmatranje stajališta