Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 903

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 129. (elektroničkoj) sjednici održanoj 3. travnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 903, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. travnja 2020. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (9 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 2.

U članku 2. u uvodnoj rečenici riječ: „novi“ briše se.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj, jer se ne radi o novim stavcima.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac, v.r.