Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela, prvo čitanje, P.Z.E. br. 277

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 38. sjednici održanoj 2. lipnja 2022. razmotrio je Prijedlog zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela, prvo čitanje, P.Z.E. br. 277, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. svibnja 2022. godine.    
Odbor je Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. 
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se ovim Prijedlogom zakona u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela. Direktiva (EU) 2019/1153 olakšava pristup financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela odgovornih za otkrivanje i progon teških kaznenih djela, financijskim informacijama, u cilju povećanja učinkovitosti progona financijskih kaznenih djela te međusobne suradnje nadležnih tijela. 
Prijedlogom se utvrđuju tijela koja će imati izravan i bez naknade pristup informacijama o bankovnim računima sadržanim u Jedinstvenom registru računa, radi obavljanja poslova otkrivanja i progona teških kaznenih djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s istragom. Prijedlogom se propisuju nadležna tijela s ovlastima izravnog pristupa informacijama o bankovnim računima: državno odvjetništvo, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Carinska uprava i Ministarstvo unutarnjih poslova. Nadležna tijela imati će izravan pristup podacima koji se vode u Jedinstvenom registru računa, koji ne sadrže podatke o prometu i stanju računa. Propisuje se pristup Ureda za sprječavanje pranja novca informacijama  o provedbi zakonodavstva u svrhu suzbijanja pranja novca, povezanih kaznenih djela i financiranja terorizma, obveza Ureda da pravodobno dostavlja financijske analize i informacije nadležnim tijelima. Propisuje se obveza Financijske agencije da vodi zapise o svakom pristupu informacijama sadržanim u Jedinstvenom registru računa i sadržaju zapisa. Zapisi se na zahtjev stavljaju na raspolaganje Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Prijedlogom se utvrđuje vrsta i opseg informacija koje se mogu razmjenjivati između imenovanih nadležnih tijela različitih država članica. 

Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe je sa sedam  (7) glasova „za“ i jednim (1) „suzdržanim“ glasom  odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće zaključke

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela.
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


                                                                                              PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                       Mišel Jakšić