Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 701

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na 29. sjednici održanoj 24. rujna 2014. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu, s Konačnim Prijedlogom zakona, koji je  predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. rujna 2014. godine.
 
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.  
Predstavnik  predlagatelja je istaknuo da se ovim izmjenama i dopunama  Zakona o Gradu Zagrebu predlaže utvrditi uloga i način određivanja koordinatora poslova državne uprave za područje Grada Zagreba. Također, se  predlaže  za članove Gradske skupštine Grada Zagreba utvrditi termin “gradski zastupnici”.

U raspravi članova Odbora  istaknuto je da su predložene  izmjene   Zakona o Gradu Zagrebu vezne za promjene Zakona o sustavu državne uprave, te da je dobro da se uspostavi koordinator kako bi imali uspješniju upravu na usluzi našim građanima.

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Krešimir Bubalo, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Krešimir Bubalo