Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o radu za 2013. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 39. sjednici, održanoj 12. ožujka 2015. godine Izvješće o radu za 2013. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Agencija za zaštitu osobnih podataka, aktom od 11. rujna 2014. godine.

Odbor je navedno Izvješće razmotrio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na  predmetno Izvješće.

U uvodnom obrazloženju ravnatelj Agencije istaknuo je da je  u 2013. godini povećan ukupni broj predmeta koji se odnosi na međunarodnu i EU suradnju, te zahtjeva za zaštitu prava, odnosno pritužbi trećih osoba u odnosu na 2012. godinu. Također, u izvještajnom razdoblju povećan je i ukupni broj nadzornih aktivnosti, a posebno broj izravnih nadzora kojih je obavljeno 240, što je porast od 253 % u odnosu na 2012. godinu. Isto tako, zabilježeno je povećanje broja zaprimljenih upita za davanjem pravnih mišljenja, te visok postotak potvrđenih upravnih akata od strane upravnih sudova.

U raspravi je istaknuto da su dvije okolnosti značajno utjecale na rad Agencije u ovom periodu, a to su uvođenje institucije Povjerenika za informiranje, te pripreme za pristup Schengenskom sporazumu i višu razinu zaštite privatnosti u EU.
 
Nakon provedene rasprave, Odbor je jednogasno ( s 8 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o radu za 2013. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Mladen Novak, predsjednik Odbora.
      

PREDSJEDNIK ODBORA
     
Mladen Novak