Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s objedinjene rasprave o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o doprinosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 887, o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 888, o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obveznim odnosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 889, o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 890, o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 891, o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 892, o Prijedlogu zaključka o povećanju najvišeg mjesečnog iznosa naknade plaće na teret sredstava HZZO-a izoliranim, odnosno samoizoliranim zaposlenicima uslijed epidemije koronavirusa COVID-19, o Prijedlogu zaključka o obustavi i/ili oprostu dijela plaćanja predujmova paušalnog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak za sve porezne obveznike pogođene krizom koronavirusa COVID-19, o Prijedlogu zaključka o povećanju iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) i o Prijedlogu zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 907

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 95. sjednici (elektronička) održanoj 6. travnja 2020.  godine, objedinjeno o Prijedlogu zakona o doprinosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 887, o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 888, o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obveznim odnosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 889, o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 890, o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 891,  o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obveznom  zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 892, o Prijedlogu zaključka o povećanju  najvišeg mjesečnog iznosa naknade plaće na teret sredstava HZZO-a izoliranim, odnosno samoizoliranim zaposlenicima uslijed epidemije koronavirusa COVID-19, o Prijedlogu zaključka o obustavi i/ili oprostu dijela plaćanja predujmova paušalnog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak za sve porezne obveznike pogođene krizom koronavirusa COVID-19, o Prijedlogu zaključka o povećanju iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) i o Prijedlogu zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 907, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktima od 27. ožujka 2020. godine i Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Goran Aleksić, aktom od 2. travnja 2020.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnici predlagatelja osvrnuli su se na svaki od zakonskih prijedloga. Ukratko je obrazloženo kako slijedi:

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 887-predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Donošenje ovog Zakona predlaže se zbog krize koja je hrvatsko gospodarstvo pogodila epidemijom koronavirusa. Pretpostavka je da će ovom krizom biti obuhvaćeno približno 100 tisuća poduzetnika i obrtnika u kojima radi više od 400 tisuća zaposlenih. Umjesto mjere privremene obustave naplate doprinosa, ovim Zakonom se omogućava da Vlada Republike Hrvatske odredi kriterije po kojemu će krizom koronavirusa zahvaćene poduzetnike i obrtnike trenutno osloboditi plaćanja doprinosa. Smatraju da ova mjera može pomoći spašavanju desetaka tisuća obrta i tvrtki te više stotina tisuća radnih mjesta.
 
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 888 -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Cijela Republika Hrvatska je pogođena epidemijom koronavirusa, a Grad Zagreb dodatno je pogođen velikim potresom koji je izazvao veliku materijalnu štetu.U ovim teškim trenucima koji su pogodili naše građane, nužno je da se državni dužnosnici solidariziraju s građanima. Ovim izmjenama predlaže se da svi državni dužnosnici osim ministra zdravstva u razdoblju od tri mjeseca primaju plaću koja je otprilike ekvivalentna iznosu minimalne plaći u Republici Hrvatskoj.

Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obveznim odnosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, P.Z. 889 -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Kako bi se olakšalo ublažavanje šteta do kojih je došlo ili će doći kao posljedica epidemije koronavirusa COVID-19 suspendira se obračun zatezne kamatne stope povrh prosječne nacionalne kamatne stope za vrijeme trajanja mjera vezanih uz sprečavanje posljedica epidemije.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 890 -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Ovime se prolongira obračun i plaćanje porezne obveze za tekuću, 2020. godinu te se na taj način daje potpora poduzetnicima u smislu umanjivanja negativnih posljedica krize na likvidnost i ukupno poslovanje. Prijelaznim i završnim odredbama je omogućeno da se isti način obračuna i plaćanja poreznih obveza, bez primjene načina temeljenog na obračunu i uplati predujma poreza, nastavi sve dok traju posebne okolnosti. Ovom nadopunom Zakona ne uklanja se mogućnost da poduzetnik koristi i druge mogućnosti propisane Zakonom. Prije svih, mogućnost da Porezna uprava na temelju zahtjeva poduzetnika – poreznog obveznika obavi nadzor nad poslovanjem te na temelju toga rješenjem izmijeni visinu mjesečnih predujmova, a što također u posebnim okolnostima može olakšati poslovanje poduzetnika.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 891 -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Kako bi se olakšalo ublažavanje šteta do koji je došlo ili će doći kao posljedica COVID 19 i potresa u Zagrebu otvara se mogućnost da poslodavci svojim radnicima isplate naknade koje će se smatrati primicima na koje se ne plaća porez na dohodak. Na takav način omogućuje se poslodavcima da bez dodatnog poreznog opterećenja solidarno sudjeluju u ublažavanju šteta dviju nepogoda koje imaju nesagledive posljedice po njihove radnike.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom  zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 892  -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Republika Hrvatska je pogođena epidemijom koronavirusa te treba omogućiti hrvatskim građanima kako bi uz što manje negativne posljedice nastavili sa svojim životima. Skrb i obrazovanje djece te funkcioniranje obitelji, uz maksimalnu brigu za sve njene članove, posebno starije mora biti jedan od prioriteta prilikom borbe protiv epidemije. Mnogi od naših sugrađana nemaju mogućnost povjeriti skrb o svojoj djeci članovima svojih obitelji, pogotovo u okolnostima gdje se traži od starijih da ne izlaze iz svojih domova. Ovu mjeru bi koristilo stotine tisuća naših sugrađana te procjenju da je nužna kako bi u što kraćem periodu zaustavili epidemiju u Republici Hrvatskoj.
Za provođenje ovoga zakona potrebno je osigurati sredstva u okviru Zakona o izvršenju Državnom proračunu. Ukupan iznos sredstava nije moguće unaprijed odrediti obzirom da isti ovisi o trajanju epidemije koronavirusa. Obzirom na trenutna predviđanja trajanja krize, ista je potrebno osigurati preraspodjelom sredstava u Državnom proračunu u iznosu od 1,2 milijarde kuna.

Prijedlog zaključka o povećanju  najvišeg mjesečnog iznosa naknade plaće na teret sredstava HZZO-a izoliranim, odnosno samoizoliranim zaposlenicima uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Prvo, predlaže se da u vremenu posebnih okolnosti, odnosno trajanja krize vezane za koronavirus gornji limit za određivanje mjesečnog iznosa naknade plaće bude iznos prosječno neto plaće u Republici Hrvatskoj isplaćene u siječnju 2020. godine (6.796,00 kuna). Drugo, predlaže se da  se u vremenu posebnih okolnosti zbog epidemije koronavirusa poveća osnovica koja se trenutno koristi za obračun naknade plaće u slučaju da se osnovica ne može utvrditi na osnovu plaće isplaćene u prethodnih šest mjeseci. S obzirom da tu osnovicu čini plaća isplaćena do dana otvaranja bolovanja zbog izolacije odnosno samoizolacije radi korona virusa, odnosno pripadajuća plaća za mjesec za koji se određuje naknada plaće, te da je ta osnovica ograničena na najnižu osnovicu koja služi za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, predlaže se da se osnovica utvrdi kao najniža osnovica za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje uvećana za 30%. S obzirom da je najniža osnovica trenutno 3.321,96 kuna, nova osnovica na temelju uvećanja za 50% iznosila bi 4.982,94 kn. Ove mjere su privremene i primjenjivale bi se u razdoblju trajanja epidemije koronavirusa COVID-19.

Prijedlogu zaključka o obustavi i/ili oprostu dijela plaćanja predujmova paušalnog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak za sve porezne obveznike pogođene krizom koronavirusa COVID-19 -predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Ovim Zaključkom predlaže se obustava plaćanja predujmova paušalnog poreza za sve porezne obveznike čije obavljanje djelatnosti je zaustavljeno odlukama Stožera civilne zaštite ili je značajno smanjen obujam poslovanja uslijed negativnih učinaka krize koronavirusa COVID-19. Iznimno, obračun obveze po osnovi poreza na dohodak za 2020. godinu izvršit će se tek po podnošenju Poreznoj upravi godišnjeg izvješća o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak.
Predlaže se obustava plaćanja predujmova paušalnog poreza za sve porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova u razdoblju trajanja krize. Kako je odluka u domeni predstavničkih tijela lokalne samouprave, zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 8 dana dade preporuku svim jedinicama lokalne samouprave da postupe u skladu s predloženim. Prijedlog se zasniva na činjenici da je turistički sektor jedan od najugroženijih u posebnim okolnostima vezanim za krizu koronavirusa COVID-19.

Prijedlogu zaključka o povećanju iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u suradnji s Upravnim vijećem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u roku od 8 dana od dana donošenja ovog zaključka izmijeni visinu potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) na način da se visina subvencije po radniku poveća s iznosa od 3.250,00 kuna na iznos 75% neto plaće radnika  te najviši iznos subvencije po radniku ne može biti veći od 75% prosječno neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u siječnju 2020. godine.

Prijedlog zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 907 -predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Goran Aleksić

Ovim Zakonom predviđena je hitna mjera odgode plaćanja obveza iz ugovora o kreditu za sprječavanje ozbiljnih gospodarskih šteta i održavanje financijske stabilnosti u Republici Hrvatskoj u pogledu posljedica proglašenja epidemije zaraznom CoV-2 bolesti (COVID-19) na području Republike Hrvatske.

U raspravi je zastupnik Goran Aleksić istaknuo da je moratorij na kredite, na rok od godinu dana, za sve nelikvidne građane i poduzeća nužnost. Moratorij koji nude banke je moratorij s obračunavanjem ugovorenih kamata. Bankama se mora naložiti obvezujući moratorij na zahtjev svakoga nelikvidnog građanina i svakoga nelikvidnog poduzeća i to bez obračuna kamata i bez obračuna ikakvih naknada za moratorij. Očekuje da Vlada Republike Hrvatske promijeni svoje negativno mišljenje o obvezujućem besplatnom moratoriju i da po potrebi predloži određene amandmane na konkretni prijedlog koji daje zajedno sa SDP-om te da se  prijedlog onda prihvati kao rješenje za teško stanje u kojem se već nalaze i građani i poduzeća. 
U raspravi je napomenuto da je već usvojena dopuna Općeg poreznog zakona od Vlade Republike Hrvatske gdje se porezne obveznike u cijelosti ili djelomično može osloboditi podmirivanja poreznih obveza ako im uslijed odluka nadležnog tijela rad zabranjen ili onemogućen, odnosno ako im je rad otežan čime se pruža snažna podrška poreznim obveznicima u njihovim nastojanjima za očuvanje zaposlenosti i osiguravanja potrebne likvidnosti. U tom cilju, uz navedeno omogućit će se da se podzakonskim aktom propišu  rokovi, plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu te kod donacija, provedba mjera prisilne naplate, visina kamata te postupovne odredbe na drugačiji način nego što je uređeno OPZ-om ili posebnim poreznim propisima. Propisivanjem ovih odredbi drugačije nego što je uređeno u uvjetima redovnog poslovanja omogućit će se brza reakcija i prilagodba sustava radi sprječavanja daljnjih štetnih utjecaja na gospodarske aktivnosti. Stoga je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti predviđena mogućnost da ministar pravilnikom određena područja uredi drugačije od način njihova uređenja u uvjetima redovnog poslovanja. Razdoblje početka epidemije u Republici Hrvatskoj poklapa se s razdobljem kada se pokreću radnje za pripremu završnih izvješća pravnih osoba. Navedena izvješća se u pravilu predaju nadležnim tijelima do 30. travnja. S obzirom na opće poznatu situaciju zabrane kretanja i zatvaranja djelatnosti, niz radnji koje su nužne za pripremu završnih izvješća ne mogu se nesmetano provoditi. Davanjem ovlasti ministru financija da za vrijeme posebnih okolnosti odredi rokove drugačije u odnosu na rokove tijekom redovnog poslovanja, omogućuje se da se za ovaj skup poreznih prijava, obrazaca i izvješća povezanih uz završna izvješća pravnih osoba, ali i eventualno drugih rokova koji dospijevaju za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa odrede rokovi u kojima se ove radnje mogu odraditi. Svakako je cilj da se produljenim rokom obuhvati i druge obrasce i izvješća koji su propisani posebnim propisima, možebitno radi utvrđivanja drugih poreznih obveza, naknada ili moguće radi ostvarivanja određenih prava. Prema posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost pri uvozu dobara porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) plaća se u rokovima propisanim carinskim propisima. Postupak se provodi na način da porezni obveznik plaća PDV pri uvozu, a ako ima uvjete za odbitak PDV-a tako plaćeni PDV iskazuje kao pretporez u prijavi PDV-a. Kako bi se u uvjetima epidemije koronavirusa omogućilo raspolaganje s potrebitim likvidnim sredstvima, neopterećeno od poreznih obveza predlaže se da se umjesto plaćanja PDV-a pri uvozu može propisati iskazivanje obveze PDV-a u prijavi. Također se ministru financija daje ovlast da regulira plaćanje PDV-a kod donacija za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u uvjetima epidemije koronavirusom. Isto tako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti predviđena je mogućnost da ministar pravilnikom određena područja uredi drugačije, pa tako i postupanje poreznih tijela prilikom provođenja ovršnog postupka od onog kako je uređen poglavljem IV. Općeg poreznog zakona s ciljem mogućnosti prilagodbe procesa ovrhe budući da prema trenutno važećim odredbama porezna tijela nemaju mogućnost ni na koji način u ovršnom postupku cijeniti učinke posebnih okolnosti na poslovanje i likvidnost poreznih obveznika kao ni mogućnost izvršavanja poreznih obveza. Isto tako, daje se mogućnost drugačijeg obračuna i plaćanja kamata na dospjeli porezni dug. Iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će povećan i iznosit će 4.000 kuna u travnju i svibnju 2020. godine. Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će oslobođeni troškova pripadajućih doprinosa. Svi porezni obveznici kojima je rad zabranjen, odnosno ako im je rad onemogućen ili znatno otežan bit će u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja javnih davanja koja dospijevaju tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020. godine. Plaćanje porezne obveze poreza na dodanu vrijednost može se odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi. Rok vezan za predaju skupa poreznih prijava, obrazaca i izvješća povezanih sa završnim izvješćem pravnih osoba bit će odgođen (kako je najavljeno, do 30. lipnja 2020.), ali omogućeno je pomicanje i drugih rokova koji dospijevaju za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa. Umjesto plaćanja PDV-a pri uvozu može se propisati iskazivanje obveze PDV-a u prijavi – bez stvarnog plaćanja. Omogućeno je reguliranje plaćanja PDV-a kod donacija za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Svi  porezni obveznici PDV-a u ovom razdoblju plaćaju PDV po naplaćenoj realizaciji. Podzakonski akti su u izradi.
Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o dopuni Zakona o doprinosima.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o dopuni  Zakona obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da prihvati donošenje Zakona o dopuni Zakona o obveznim odnosima.  

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa  „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati  Prijedlog zaključka o povećanju  najvišeg mjesečnog iznosa naknade plaće na teret sredstava HZZO-a izoliranim, odnosno samoizoliranim odnosno samoizoliranim zaposlenicima uslijed epidemije koronavirusa COVID-19.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati  Prijedlog zaključka o obustavi i/ili oprostu dijela plaćanja predujmova paušalnog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak za sve porezne obveznike pogođene krizom koronavirusa COVID-19.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati  Prijedlog zaključka o povećanju iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19).
Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika.
Istodobno, Odbor za financije i državni proračun predlaže Hrvatskome saboru da o točkama dnevnoga reda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 887, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 888, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznim odnosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 889, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 890, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 891,  Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom  zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 892,  Prijedlog zaključka o povećanju  najvišeg mjesečnog iznosa naknade plaće na teret sredstava HZZO-a izoliranim, odnosno samoizoliranim zaposlenicima uslijed epidemije koronavirusa COVID-19, Prijedlog zaključka o obustavi i/ili oprostu dijela plaćanja predujmova paušalnog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak za sve porezne obveznike pogođene krizom koronavirusa COVID-19, Prijedlog zaključka o povećanju iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) i Prijedlog zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 907 provede objedinjenu raspravu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.
                                

 PREDSJEDNICA  ODBORA
                                       Grozdana Perić, dipl.oec.