Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Godišnjem izvješću o državnim potporama za 2021. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 65. sjednici, održanoj 29. studenoga 2022. godine, Godišnje izvješće o državnim potporama za 2021. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2022. godine. 
Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da Godišnje izvješće sadrži analitički prikaz svih državnih potpora dodijeljenih u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.
Ministarstvo financija je u skladu sa Zakonom o državnim potporama izradilo Izvješće o državnim potporama za 2021. godinu. Izvješće sadrži analitički prikaz svih državnih potpora i potpora male vrijednosti dodijeljenih u Republici Hrvatskoj u 2021. godini, uključujući podatke o potporama poljoprivredi i ribarstvu.
Za 2021. godini primjetno je blago smanjenje dodijeljenih državnih potpora u odnosu na 2020. godinu i to za 4,2%. 
Ukupno dodijeljene državne potpore iznosile su 20,2 milijarde kuna ili 4,68% BDP-a, što gledano po zaposlenom iznosi 12.807,86 kuna. 

U strukturi ukupno dodijeljenih državnih potpora, potpore u industriji i uslugama iznosile su ukupno 12,6 milijardi kuna ili 2,92% BDP-a, dok su potpore za poljoprivredu i ribarstvo iznosile su 7,6 milijardi kuna ili 1,76% BDP-a.

Od ukupnih dodijeljenih državnih potpora u industriji i uslugama, sektorske potpore iznosile su 5,6 milijardi kuna, dok su horizontalne potpore iznosile 3,7 milijardi kuna. Nadalje, potpore podrške gospodarstvu u COVID-19 pandemiji iznosile 3,2 milijardi kuna te su činile 25,7% udjela u potporama industriji i uslugama.

Potpore male vrijednosti ili tzv. de minimis potpore, dodijeljene su u iznosu od 1,4 milijardi kuna, a njihov udio u BDP-u iznosio je 0,34%.

Zaključno, unatoč svim krizama i poteškoćama u gospodarstvu, uključujući i posljedice potresa te učinaka pandemije tijekom 2021. godine primjetno je smanjenje iznosa dodijeljenih potpora pri čemu je primjetno kako nije došlo do povećanja udjela tzv. „dobrih“, odnosno horizontalnih državnih potpora u odnosu na sektorske potpore što se u značajnom može objasniti mjerama gospodarske politike koje su bile usmjerene očuvanju gospodarstva i ublažavanja negativnih utjecaja pandemije bolesti COVID-19. 

Za očekivati je da će u narednim razdobljima kretanje potpora ovisiti i o mjerama koje su uključene u Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a koji se u jednom bitnom dijelu oslanja upravo na potpore.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje o učinkovitosti državnih potpora. Odgovoreno je da se ciljevi ostvaruju s vremenskim odmakom te su neki učinci teško mjerljivi. Primjerice bi možda cijena za maslac bila znatno veća da se nije snizio PDV na taj proizvod. Tvrtke ne smiju sebi na štetu poslovati, tada država mora ograničiti cijenu.
U raspravi je napomenuto da je mjerljivost rezultata subvencija različita, primjerice u poljoprivredi postoje dodatni instrumenti za procjenu učinaka subvencija.
Dalje je napomenuto da su potrebna porezna oslobađanja, ne samo subvencije. Odgovoreno je da postoje i porezna oslobođenja te kod 60% subvencija učinci nisu mjerljivi. Potrebno je sve inpute i outpute obuhvatiti i tako dobiti učinak transmisijske politike. Naglašeno je da takve cjelovite podatke nema Republika Hrvatska, ali ni jedna zemlja Europske unije.

Nakon proveden rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 


                                                        ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o državnim potporama za 2021. godinu


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

 PREDSJEDNICA  ODBORA

    Grozdana Perić, dipl. oec.