Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 161

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Srbije o operativnim aktivnostima koje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu provodi u Republici Srbiji
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave