Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 60

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP (preinaka)
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave