Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 136

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o cijenama i troškovima energije u Europi
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave