Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 125

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova u pogledu izmjene Priloga II. Sporazumu, zajedničkih operativnih postupaka i tehničkih standarda za povezivanje
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave