Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 97

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave