Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 98

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Napredni materijali za vodeći položaj industrije
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Napredni materijali za vodeći položaj industrije – Program rada Europske komisije za 2024.