Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 130

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o napretku u provedbi članka 6. Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (Odluka br. 1313/2012/EU) Prevencija i upravljanje rizicima od katastrofa u Europi
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave