Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 82

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Jačanje EU-a ambicioznim reformama i ulaganjima
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave