Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 63

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Osiguravanje naše budućnosti Klimatski cilj EU-a za 2040. i put prema klimatskoj neutralnosti do 2050. uz izgradnju održivog, pravednog i prosperitetnog društva
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Klimatski cilj EU-a za 2040. – Program rada Europske komisije za 2024.