Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 77

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA „Godišnje izvješće o jedinstvenom tržištu i konkurentnosti za 2024.”
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave