Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 103

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u (bonitetni zahtjevi i sekuritizacija)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave