Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 74

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji na 81. sjednici Odbora za zaštitu morskog okoliša i 108. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost o donošenju izmjena Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja s brodova (MARPOL), Konvencije o upravljanju balastnim vodama, Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS), Međunarodnog kodeksa o sigurnosti brodova koji koriste plinove ili goriva s niskom točkom zapaljivosti (Kodeks IGF), Međunarodnog kodeksa o poboljšanom programu inspekcija tijekom pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje iz 2011. (Kodeks ESP iz 2011.), Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje (Kodeks LSA), Međunarodnog kodeksa o sustavima za zaštitu od požara (Kodeks FFS) i Kodeksa o standardima za obuku, izdavanje svjedodžbi i obavljanje brodske straže (Kodeks STCW)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave