Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 23

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o provjeri stranih ulaganja u Uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti