Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 593

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) br. 1092/2010, (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 i (EU) 2021/523 u pogledu određenih zahtjeva o izvješćivanju u području financijskih usluga i potpore ulaganjima
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti