Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 638

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada Komisije za 2024. Ostvarimo rezultate danas, pripremimo se za sutra
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave