Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 667

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Jačanje europskog administrativnog prostora (ComPAct)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave