Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 663

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne pomorske organizacije na 33. sjednici Skupštine o donošenju izmjena Smjernica na temelju usklađenog sustava nadzora i certifikacije, Smjernica za provedbu Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću (ISM pravilnik) od strane uprava, neiscrpnog popisa obveza u okviru instrumenata relevantnih za Kodeks o provedbi instrumenata IMO-a i Smjernica o mjestima zakloništa za brodove koji trebaju pomoć te donošenju nacrta rezolucije Skupštine o poticanju mjera za sprečavanje nezakonitog „netransparentnog pomorskog prometa” u pomorskom sektoru
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave