Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 528

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o uspostavi sustava oporezivanja sjedišta za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća te o izmjeni Direktive 2011/16/EU
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti