Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 586

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja („Barcelonska konvencija”) u vezi s donošenjem regionalnog plana za upravljanje u poljoprivredi, regionalnog plana za upravljanje u akvakulturi i regionalnog plana za upravljanje oborinskim vodama u gradovima u okviru članka 15. Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja iz izvora na kopnu te u vezi s donošenjem izmjena priloga II. i III. Protokolu o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave