Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 643

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 1379/2013, Uredbe (EU) br. 167/2013 i Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti