Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 577

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Demografske promjene u Europi: paket instrumenata za djelovanje
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave