Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 531

EU oznaka akta
Naziv akta
PISMO IZMJENE BR. 1 ZA NACRT OPĆEG PRORAČUNA ZA 2024. Ažurirane procijenjene potrebe za rashode za poljoprivredu Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave