Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 634

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o reviziji Strateškog plana za energetsku tehnologiju (SET)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave