Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 597

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 788/96
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave