Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 359

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke (EU) 2017/1324 u pogledu nastavka sudjelovanja Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) u okviru programa Obzor Europa
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti