Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 384

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave