Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 309

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2023.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave