Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 455

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o području primjene Uredbe (EU) 2016/1011, posebno u pogledu nastavka upotrebe referentnih vrijednosti trećih zemalja od strane nadziranih subjekata i o mogućim nedostacima postojećeg okvira
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave